7 sposobów na dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkoły średniej

O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

I choć szkoły średnie posiadają punktację rekrutacyjną, w której uwzględnia się różne czynniki, takie jak wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, wolontariat, itp. w oparciu o tę samą podstawę prawną (patrz poniżej) to warto, mimo tego, wejść na stronę konkretnej szkoły i sprawdzić jej kryteria rekrutacyjne. Bo może być tak, że szkoła może mieć własny system przyznawania punktów za konkretny rodzaj działalności czy osiągnięć. Dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się z regulaminem rekrutacji danej szkoły średniej, do której chcesz się dostać. Tam powinny być opisane szczegółowe kryteria i wartości punktowe.


Podstawą prawną
, która reguluje zasady rekrutacji do szkół średnich określają następujące dokumenty:
1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,  (Dz. U. 2022 r., poz. 2230).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (Dz. U. 2021 r.,  poz. 1082 z późn. zm.).                         

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,  (Dz. U. 2022 r., poz. 2431).

Poniżej przeczytasz o kilku czynnikach, które wpływają na Twój ostateczny sukces podczas rekrutacji do szkoły średniej.

1 ŚWIADECTWO Z CZERWONYM PASKIEM – zawsze 7 pkt.

Za świadectwo z wyróżnieniem (czyli z tzw. czerwonym paskiem) otrzymasz dodatkowe 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia).

Pamiętaj, że aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem musisz spełnić dwa warunki.:

– mieć średnią ocen wynosząca co najmniej 4,75 lub więcej oraz

– ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.

Warto więc nie tylko pracować nad ocenami, ale też nad tym jak nasze zachowanie jest odbieranie przez nauczycieli, wychowawcę i kolegów z klasy. W wielu szkołach to właśnie osoby z klasy decydują (często w niejawnym głosowaniu) jakie zachowanie Ci się należy.

W wielu szkołach składową oceny ze zachowanie są działania na rzecz szkoły, klasy a także osiągnięcia naukowe. Warto przeczytać na początku ósmej klasy (jeszcze raz lub po raz pierwszy) regulamin szkoły, który szczegółowo powinien określać zasady i warunki przyznawania oceny z zachowania.

2. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – maksymalnie 35 pkt. za przedmiot

Egzamin ósmoklasisty to sprawdzian przeprowadzany w maju na koniec klasy ósmej. Ma on na celu ocenienie poziomu umiejętności i wiedzy z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Trzeba pamiętać, że zasady zdawania egzaminu na koniec ósmej klasy ulegną zmianie w roku 2025 i, poza trzema obowiązkowymi przedmiotami, dojdzie jeszcze jeden dodatkowy do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

I mimo że egzaminu nie można nie zdać, to jego wynik ma kolosalne znaczenie przy rekrutacji do szkoły średniej. Dlatego warto się do niego przyłożyć.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty – (paragraf 3 Rozporządzenia)

– język polski – maksymalnie 35 punktów – wynik procentowy jest mnożony przez 0,35

– matematyka – maksymalnie 35 punktów – wynik procentowy jest mnożony przez 0,35

– język obcy nowożytny – maksymalnie 30 punktów – wynik procentowy jest mnożony przez 0,3

Jeśli więc otrzymasz przykładowo 60% za część z matematyki twój wynik w punktach rekrutacyjnych to 21 (60×0,35).

Zasady punktowania za dodatkowy przedmiot na od 2025 roku nadal nie są znane, ale można przypuszczać, że będzie on podobnie punktowany jak język obcy.

3. WYNIKI W NAUCE – maksymalnie 18 pkt. za przedmiot

Jeśli nauka przychodzi Ci z łatwością, skup się na uzyskiwaniu jak najlepszych ocen ze wszystkich przedmiotów w swojej obecnej szkole. Jeśli jednak nie należysz do tego grona, podejdź do tego strategicznie. Skoncentruj się głównie na:

– języku polskim,

– matematyce,

– języku nowożytnym,

– i dodatkowo na przedmiocie, który jest związany z profilem przyszłej klasy

Zastanów się, co Cię interesuje, sprawdź szkoły mające interesującą dla Ciebie ofertę i sprawdź na jakim przedmiocie musisz jeszcze skoncentrować.

Dla przykładu – w przypadku klasy o profilu mat-fiz najważniejszy dla nich, poza trzema podstawowymi przedmiotami, będzie fizyka. Za te cztery przedmioty będą przyznawać dodatkowe punkty w zależności od tego czy masz na świadectwie ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą, dostateczną czy dopuszczającą – (paragraf 4 Rozporządzenia).

Oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali:

– celujący – 18 punktów,

– bardzo dobry – 17 punktów,

– dobry – 14 punktów,
– dostateczny – 8 punktów,

– dopuszczający – 2 punkty.

 

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

– język polski – maksymalnie 18 punktów

– matematyka – maksymalnie 18 punktów

– język obcy nowożytny – maksymalnie 18 punktów

– biologia/chemia/fizyka/geografia/historia – maksymalnie 18 punktów

4. KONKURSY I OLIMPIADY – laureaci i finaliści – przyjęcie poza rekrutacją

Weź udział w konkursach przedmiotowych związanych z nauką, matematyką, językami obcymi, historią, czy innymi dziedzinami, które są ważne dla twojego wyboru szkoły średniej. Sukces w tych konkursach może przynieść dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Oczywiście najlepiej będzie jeśli osiągniesz najwyższe noty, bo dzięki nim masz wejście do szkoły bez względu na pozostałe osiągnięcia: „ Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub  ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

5. WOLONTARIAT – maksymalnie 3 pkt.

Zaangażuj się w działalność wolontariacką w społeczności. Udzielanie się w organizacjach charytatywnych, pomoc sąsiedzka, praca na rzecz lokalnej społeczności – wszystko to może pokazać twoje zaangażowanie i odpowiedzialność, co może być docenione przez szkołę średnią.

Pamiętaj, że zawsze możesz zapytać w pobliskim sklepie czy możesz pomóc przy noszeniu zakupów do domów osób starszych. Możesz też zapytać w pobliskim przedszkolu, czy możesz im pomóc w opiece nad dziećmi. Możesz równie dobrze przychodzić i czytać dzieciom książki.

Pamiętaj jednak, że ważne jest zaświadczenie potwierdzające Twoje działania na rzecz innych osób. Zadbaj o to, żeby na takim zaświadczeniu były następujące informacje:

– data i miejsce wydania zaświadczenia,

– nazwa miejsca/ instytucji wraz z podpisem osoby odpowiadającej za nadzór nad Tobą,

– Twoje imię i nazwisko,

– rodzaj działań, jakie podjąłeś a także

– liczba godzin, jakie na te działania przeznaczyłeś.

Liczba punktów przyznawanych za wolontariat przy rekrutacji do liceum może się różnić w zależności od polityki konkretnej szkoły, choć co do zasady powinny to być 3 punkty:
„3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu” – (paragraf 7 Rozporządzenia).

6. DODATKOWE KURSY I CERTYFIKATY

Podczas ostatnich lat nauki w szkole podstawowej, rozważ uczestnictwo w dodatkowych kursach, takich jak kursy językowe, matematyczne, programowania, czy innych dziedzin, które są związane z profilem szkoły średniej. Uzyskanie certyfikatów potwierdzających ukończenie tych kursów może zwiększyć twoje szanse na zdobycie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Pamiętaj, że ostateczny głos ma Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

7. SUKCESY SPORTOWE I ARTYSTYCZNE – maksymalnie 18 pkt.

Jeśli odniosłeś sukcesy w dziedzinie sportu, sztuki, muzyki, teatru lub innych dziedzin artystycznych, możesz otrzymać dodatkowe punkty rekrutacyjne podczas rekrutacji do szkoły średniej. Przygotuj portfolio swoich osiągnięć i udokumentuj swoje zaangażowanie.
Czasem uczniowie co roku przystępują do takich samych zawodów z intencją przebicia wyniku z poprzedniego roku. Należy jednak pamiętać, że „w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych  i sportowych, o których mowa w punkcie V.11, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.” (paragraf 6 Rozporządzenia)

Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora znajdziesz na stronie kuratorium.

Wszystkie szczególne osiągnięcia, za które kandydat chce otrzymać dodatkowe punkty, muszą zostać wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 

Tematem, o którym nie pisaliśmy w tym artykule jest rekrutacja do klas językowych, gdzie poza powyższymi punktami kandydat zdobywa dodatkowe punkty przystępując do testu predyspozycji językowych.

Pamiętaj, że wymogi i procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od szkoły, więc zawsze warto sprawdzić konkretne wymagania i zalecenia danej szkoły, do której chcesz się ubiegać. Jeśli interesuje Cię konkretna szkoła, zalecamy skontaktować się bezpośrednio z nią lub sprawdzić jej stronę internetową w celu uzyskania informacji na temat polityki rekrutacyjnej i przyznawania punktów.