POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od 25 maja 2018 roku
w Pracowni z Oknem Na Świat® Edukacja i Rozwój Marta Hendzel

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.okno.edu.pl i środków komunikowania się na odległość na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT® Edukacja i Rozwój Marta Hendzel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce zarejestrowania działalności ul. Bruna 18 m. 12, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bruna 32, 02-594 Warszawa, NIP 521 208 85 22, REGON 145846368, adres mail: biuro@okno.selis.kylos.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Administrator mając na względzie ochronę przekazanych mu danych osobowych zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów marketingowych, informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) adres e-mail;
b) numer telefonu;
c) imię i nazwisko dziecka i jego rodziców lub opiekunów prawnych;
d) datę urodzenia oraz pesel w związku z obowiązkiem wpisywania uczestników do Systemu Informacji Oświatowej.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z usług edukacyjnych przez Usługobiorcę w zakresie środków komunikowania się na odległość, w tym internetu (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach działalności Pracowni.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Korzystanie ze strony www.okno.edu.pl i zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@okno.selis.kylos.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu strony www.okno.edu.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

POLITYKA COOKIES

 

Administratorem serwisu okno.edu.pl jest:

PRACOWNIA OKNEM NA ŚWIAT Edukacja i Rozwój Marta Hendzel
ul. Bruna 18/12, 02-594 Warszawa
NIP 521 208 85 22, REGON 145846368
biuro@okno.selis.kylos.pl

1. Informujemy, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

4. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików “„cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

1) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
2) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE
 

Regulamin obowiązujący dla kursów od 1 września 2019

1. Organizatorem kursu jest Pracownia z Oknem na Świat – Edukacja i Rozwój Marta Hendzel, adres prowadzenia działalności gospodarczej – Bruna 18 m. 12, 02-594 Warszawa, NIP 5212088522, zwana dalej Pracownią, prowadząca Placówkę Oświatowo-Wychowawczą „OKNO NA ŚWIAT”.

2. Zapisu dokonać można telefonicznie, mailowo lub on-line. Zapis i udział w kursie jednoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zapis telefoniczny lub mailowy oraz on line na kurs stanowi jedynie rezerwację wstępną. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty. Opłata musi być wniesiona najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu.

4. O formalnej ważności zgłoszenia stanowi:

 • potwierdzenie mailowe zapisu na kurs otrzymane za pośrednictwem platformy ActiveNow, wraz z wiadomością zawierającą szczegółowe informacje dotyczące kursu.
 • zapis musi zawierać poniższe dane obowiązkowe:
  • imię i nazwisko uczestnika
  • data urodzenia uczestnika
  • PESEL uczestnika (niezbędny dla Systemu Informacji Oświatowej i Kuratorium Oświaty)
  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna
  • numer kontaktowy oraz adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego
  • potwierdzenie wpłaty za kurs przesłane na adres biuro@okno.edu.pl lub dokonanie opłaty za pomocą wygenerowanego linku za pomocą systemy płatności DotPay
  • dokładna nazwę kursu wraz z wskazanymi godzinami

5. O ile nie uzgodniono inaczej, w wypadku braku potwierdzenia wpłaty lub braku zaksięgowania wpłaty przez system DotPay (zależnie od formy płatności), rezerwacja może zostać anulowana.

6. Strony wyrażają zgodę na odwołanie zajęć kursu indywidualnego nie później niż do godz. 20.00 dnia poprzedzającego odwoływane zajęcia, potwierdzając nieobecność drogą elektroniczną na adres biuro@okno.edu.pl. Strony uzgodnią termin, w którym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane. W przypadku gdy Uczestnik nie zawiadomi Pracowni najpóźniej do godz. 20.00 przed dniem, w którym te zajęcia mają się odbyć, zgodnie z zasadami opisanymi w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, zajęcia te przepadają, bez prawa zwrotu opłaty. Informacja przesłana na inny adres w tym adres osoby prowadzącej nie jest podstawą do skutecznego odwołania zajęć. Zajęcia uznaje się za skutecznie odwołane po otrzymaniu informacji zwrotnej / mail i/lub sms/ z biura Pracowni.

Kursantowi przysługuje możliwość bezpłatnego odwołania zajęć indywidualnych max. 10 % z zaplanowanych zajęć. Pozostałe odwołania będą w pełni płatne.

7. Strony nie wyrażają zgody na obniżenie opłaty w przypadku nieobecności na zajęciach w ramach kursu grupowego. Pracownia zobowiązuje się przekazać uczestnikowi materiały zrealizowane na zajęciach, na których uczestnik był nieobecny.

8. W wypadku rezygnacji uczestnika bez podania przyczyny najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w całości najpóźniej 21 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

9. W wypadku nie poinformowania Pracowni o rezygnacji z zapisu na kurs / konieczne zachowanie formy pisemnej – mail na adres biuro@okno.edu.pl / przed jego rozpoczęciem uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty za zajęcia, które odbyły się w ramach kursu do dnia zgłoszenia rezygnacji.

10. W wypadku zmiany terminu lub programu zajęć po dokonaniu zgłoszenia przez uczestnika, rezygnacja jest możliwa i nie wiąże się z żadnymi opłatami, jeżeli zostanie zgłoszona Pracowni przy zachowaniu formy pisemnej (w formie mailowej biuro@okno.edu.pl ) w ciągu 5 dni kalendarzowych od poinformowania uczestnika o zmianie, jednakże nie później niż ostatniego dnia przed startem kursu.

11. Pracownia rezerwuje sobie prawo do odwołania danego kursu, w szczególności w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników. Pracownia zobowiązuje się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) zajęć nie wcześniej niż na 5 dni i nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem startu zajęć.

12. Jeżeli termin kursu, na który dokonano zgłoszenia, zostanie odwołany przez Pracownię, wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w całości najpóźniej 21 dni po udzieleniu informacji o odwołaniu kursu.

13. W wypadku zaistnienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego uczestnikowi obecność na zajęciach, Pracownia w miarę możliwości umożliwi przepisanie się do grupy w innym terminie bez konieczności powtórnego uiszczania opłaty. Niniejsza możliwość przestaje obowiązywać, jeśli uczestnik odmówi dwóch propozycji terminów.

14. Pracownia może wyrazić zgodę na przeniesienie wpłaconej kwoty na poczet innego kursu.

15. W przypadku opóźnienia w płatności uczestnik zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.  U.  z 2008 r. Nr 220, poz. 1434).

W wypadku braku zapłaty całości należności po dwukrotnym upomnieniu, Pracownia zastrzega sobie prawo do przekazania długu firmie windykacyjnej oraz do wszczęcia postępowania sądowego.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW:

Informujemy, że Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć w ramach jednego przedmiotu. Jeżeli uczestnik bierze udział w dwóch kursach następujących po sobie, Pracownia nie zapewnia opieki pomiędzy zajęciami. Pełną odpowiedzialność za uczestnika w tym czasie bierze na siebie rodzic/opiekun. Rodzic/opiekun odpowiada również za bezpieczeństwo dziecka od momentu zakończenia zajęć do momentu powrotu do domu. Trener nie ma możliwości poczekania z dzieckiem na opóźniony odbiór przez rodzica.

 II. Informacje Dodatkowe

Informujemy, że na podstawie art. 4 pkt 11 RODO zapis na kurs oraz zatwierdzenie regulaminu uczestnictwa stanowi     zgodę     na     przetwarzanie     Państwa     danych     osobowych     przez     PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT® Edukacja i Rozwój Marta Hendzel z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruna 18/12, posiadającą NIP 521 208 85 22 oraz REGON 145846368, na potrzeby realizacji usługi lub informacji o usłudze edukacyjnej naszej firmy, będącej przedmiotem korespondencji.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy poinformować biuro Pracowni o rezygnacji z  uczestnictwa  w  kursie.

Przypominamy także, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@okno.edu.pl – do administratora danych osobowych, którym jest PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT® Edukacja i Rozwój Marta Hendzel, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruna 18/12, posiadającą NIP 521 208 85 22 oraz REGON 145846368.