POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od 25 maja 2018 roku
w Pracowni z Oknem Na Świat 0 Edukacja i Rozwój Marta Hendzel

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.okno.edu.pl i środków komunikowania się na odległość na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT – Edukacja i Rozwój Marta Hendzel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce zarejestrowania działalności ul. Bruna 18 m. 12, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bruna 32, 02-594 Warszawa, NIP 521 208 85 22, REGON 145846368, adres mail: biuro@okno.edu.pl, zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Administrator mając na względzie ochronę przekazanych mu danych osobowych zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów marketingowych, informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) adres e-mail;
b) numer telefonu;
c) imię i nazwisko dziecka i jego rodziców lub opiekunów prawnych;
d) datę urodzenia oraz pesel w związku z obowiązkiem wpisywania uczestników do Systemu Informacji Oświatowej.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z usług edukacyjnych przez Usługobiorcę w zakresie środków komunikowania się na odległość, w tym internetu (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach działalności Pracowni.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Korzystanie ze strony www.okno.edu.pl i zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@okno.edu.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu strony www.okno.edu.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

POLITYKA COOKIES

 

Administratorem serwisu okno.edu.pl jest:

PRACOWNIA OKNEM NA ŚWIAT Edukacja i Rozwój Marta Hendzel
ul. Bruna 18/12, 02-594 Warszawa
NIP 521 208 85 22, REGON 145846368
biuro@okno.edu.pl

1. Informujemy, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

3. Instalacja plików ?cookies? jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach ?cookies? znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

4. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików ??cookies?: ?sesyjne?, ?stałe? oraz analityczne.

1) ?Cookies? ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
2) ?Stałe? pliki ?cookies? przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików ?cookies? lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3) ?Cookies? ?analityczne? umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. ?Analityczne? ?cookies? gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ?cookies? do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookies? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji ?Pomoc? w menu przeglądarki internetowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osoby pełnoletniej, która sama zapisuje się na zajęcia edukacyjne w Pracowni z Oknem na Świat


Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ?RODO?, w związku z zawartą umową z Pracownią z Oknem na Świat, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy 02-594), ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP 5212088522 oraz numer REGON 145846368, zwana dalej ?Pracownią z Oknem na Świat?.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Pracownię z Oknem na Świat może się Pan/Pani kontaktować pisząc na adres mailowy: biuro@okno.edu.pl lub adres korespondencyjny ul. ul. Bruna 18 m. 12, 02-594 Warszawa.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów (i) wykonania i monitorowania wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (ii) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów ustawy o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (iii) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (iv) marketingu i promocji usług oferowanych przez Pracownię z Oknem na świat tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pracownia z Oknem na Świat przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: adres e-mail oraz dane zawarte w prowadzonej korespondencji elektronicznej, zaś w przypadku zawarcia umowy – nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu, dane służące do dokonywania i potwierdzania płatności elektronicznych, dane dot. ?ścieżki klienta? (źródło informacji o stronie, sposobu zapisu na zajęcia, pliki cookies).
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia Pracowni z Oknem na Świat odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących działalności Pracowni z Oknem na Świat jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pana/Pani interesów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: pomioty, z którymi Pracownia z Oknem na Świat zawarła umowy, dostawcom usług zaopatrujących Pracownię z Oknem na Świat w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych w tym dostawcom usług w zakresie prowadzenia dziennika elektronicznego), podmiotom, które współpracują z Pracownią z Oknem na Świat w celu realizacji procesu dydaktycznego, przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, podwykonawcom Pracowni z Oknem na Świat, podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną, które współpracują z Pracownią z Oknem na Świat oraz sądom i organom władzy publicznej.
6. Pracownia z Oknem na Świat nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.
7. Pracownia z Oknem na Świat nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe gromadzone w związku z zawartą przez Panią/Pana umową przechowywane są co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez co najmniej 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w zakresie dot. nazwiska i imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, źródła pozyskania wiedzy o Pracowni z Oknem na Świat przechowywane są one aż do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub żądania ich usunięcia.
9. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Panu/Pani prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia (wchodząc w link https://okno.edu.pl/rezygnacja/) , na zasadach określonych w art. 15 ? 17 RODO;
b. wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 lit. a i b należy skontaktować się z Pracownią z Oknem na Świat, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla rodzica/opiekuna prawnego małoletniego, który dokonuje zgłoszenia małoletniego
na zajęcia edukacyjne w Pracowni z Oknem na Świat

 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ?RODO?, w związku z zawartą umową z Pracownią z Oknem na Świat, informuję, że:

11. Administratorem Pani/Pana danych oraz danych małoletniego/małoletniej, która pozostaje pod Pani/Pana władzą rodzicielską (dalej jako ?Małoletni?) jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy 02-594), ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP 5212088522 oraz numer REGON 145846368, zwana dalej ?Pracownią z Oknem na Świat?.
12. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych Małoletniego przez Pracownię z Oknem na Świat może się Pan/Pani kontaktować pisząc na adres mailowy: biuro@okno.edu.pl lub adres korespondencyjny ul. ul. Bruna 18 m. 12, 02-594 Warszawa.
13. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów (i) wykonania i monitorowania wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (ii) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów ustawy o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (iii) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (iv) marketingu i promocji usług oferowanych przez Pracownię z Oknem na świat tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
14. Dane Małoletniego przez Pracownię z Oknem na Świat zostały pozyskanie od Pani/Pana.
15. Dane Małoletniego przetwarzane są w następujących celach: (i) wykonania umowy, zawartej na rzecz Małoletniego i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (ii) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szcze-gólności przepisów podatkowych, przepisów ustawy o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RO-DO, (iii) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń i tym samym jest opar-te na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, iv) marketingu i promocji usług oferowanych przez Pracownię z Oknem na świat tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO..
16. Pracownia z Oknem na Świat przetwarza następujące kategorie danych:
1) dotyczące Pani/Pana osoby: adres e-mail oraz dane zawarte w prowadzonej korespondencji elektronicznej, zaś w przypadku zawarcia umowy – nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu, dane służące do dokonywania i potwierdzania płatności elektronicznych, dane dot. ?ścieżki klienta? (źródło informacji o stronie, sposobu zapisu na zajęcia, pliki cookies);
2) dotyczące Małoletniego: imię i nazwisko, rok urodzenia i wiek rozpoczęcia nauki w szkole.
17. Z uwagi na konieczność zapewnienia Pracowni z Oknem na Świat odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących działalności Pracowni z Oknem na Świat jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pana/Pani interesów oraz Małoletniego, Pani/Pana dane osobowe oraz dane Małoletniego mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: pomioty, z którymi Pracownia z Oknem na Świat zawarła umowy, dostawcom usług zaopatrujących Pracownię z Oknem na Świat w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych w tym dostawcom usług w zakresie prowadzenia dziennika elektronicznego), podmiotom, które współpracują z Pracownią z Oknem na Świat w celu realizacji procesu dydaktycznego, przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, podwykonawcom Pracowni z Oknem na Świat, podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną, które współpracują z Pracownią z Oknem na Świat oraz sądom i organom władzy publicznej.
18. Pracownia z Oknem na Świat nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.
19. Pracownia z Oknem na Świat nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych, jak również danych osobowych Małoletniego poza teren Unii Europejskiej.
20. Pani/Pana dane osobowe, jak również dane Małoletniego gromadzone w związku z zawartą przez Panią/Pana umową przechowywane są co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez co najmniej 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, zaś dane osobowe w zakresie dot. Pani/Pana nazwiska i imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, źródła pozyskania wiedzy o Pracowni z Oknem na Świat, nazwiska i imienia Małoletniego, roku urodzenia Małoletniego przechowywane są aż do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub żądania ich usunięcia.
21. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Panu/Pani oraz Małoletniemu prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia (wchodząc w link https://okno.edu.pl/rezygnacja/, na zasadach określonych w art. 15 ? 17 RODO;
b. wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
22. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 lit. a i b należy skontaktować się z Pracownią z Oknem na Świat, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Małoletni, którego dane dotyczą, wykonuje swoje prawa przez opiekunów prawnych (przedstawicieli ustawowych).

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE

Obowiązuje od 01.09.2023

 1. Zasady i definicje

  Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania Uczestników z kursów stacjonarnych, on-line dostępnych pod adresem https://okno.edu.pl/ oraz organizowanych w systemie hybrydowym (mieszanym), zwanej dalej Pracownią z Oknem na Świat, będącą własnością firmy należącej do Marty Hendzel prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy: 02-594) przy ul. Bruna 18 m. 12, posiadającej numer NIP: 5212088522 oraz numer REGON 145846368.

  ● Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 123).
  ● Niniejszy Regulamin określa w szczególności: prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Uczestników związane z udziałem w Kursach; zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją Kursów; warunki ochrony Danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
  ● Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony https://okno.edu.pl/, na której odbywają się zgłoszenia na poszczególne Kursy, w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy.
  ● Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego na Kurs. Każdy Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie Uczestnika z Kursów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
  ● Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy z tytułu korzystania Uczestnika z Kursów.
  ● Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  Usługodawca lub Administrator danych osobowych – Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawa (kod pocztowy: 02-594) przy ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP: 5212088522 oraz numer REGON 145846368;
  ● Usługobiorca – podmiot, który zakupił u Usługodawcy dostęp do Kursu Pracowni z Oknem na Świat dla Uczestnika;
  Uczestnik – wskazana przez Usługobiorcę osoba, która uczestniczy w Kursie Pracowni z Oknem na Świat; Usługobiorca może być jednocześnie Uczestnikiem;
  Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca;
  Pracownia z Oknem na Świat ? strona internetowa https://okno.edu.pl/, na której Usługobiorca może zgłosić się lub Uczestnika na wybrany Kurs;
  ● Kurs – usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w formie stacjonarnej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość lub w formule hybrydowej (mieszanej), przygotowanego przez Usługodawcę i dostępnego w ofercie Pracowni z Oknem na Świat;
  ● Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady, na jakich odbywają się poszczególne Kursy oraz zasady, na jakich Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach Pracowni z Oknem na Świat;
  ● Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest organizacja Kursu, w którym będzie uczestniczył Uczestnik;
  Dane osobowe ? dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, dalej jako “RODO”), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
  Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  1. Zawarcie Umowy
    ● Usługobiorca może zgłosić się na dowolny Kurs dostępny na stronie https://okno.edu.pl/ przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę siedem dni w tygodniu wypełniając stosowny formularz na stronie https://okno.edu.pl/, drogą e-mailową (biuro@okno.edu.pl) lub droga telefoniczną w dni robocze w godzinach od 8 do 17 pod numerem telefonu 730125129.

    ● Zgłoszenie na Kurs dokonane drogą telefoniczną lub mailową na Kurs stanowi jedynie rezerwację wstępną. Warunkiem udziału Uczestnika w Kursie jest dokonanie przez Usługobiorcę opłaty za dany Kurs, najpóźniej w terminie 72 godzin licząc od zgłoszenia Uczestnika na Kurs, chyba że cena Kursu przekracza 899 zł brutto, a Usługobiorca wybierze płatność w ratach zgodnie z pkt. 3 ust. 1 ppkt. 3) Regulaminu.

    ● Dokonując zgłoszenia na Kurs Usługobiorca zobowiązany jest wskazać następujące dane:

    ● imię i nazwisko Uczestnika;

    ● wiek Uczestnika;

    ● rok rozpoczęcia przez Uczestnika nauki w szkole podstawowej;

    ● imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika – jeśli Uczestnik, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;

   ● numer telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika – jeśli Uczestnik, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.
  1. Metody płatności
  • Płatności za Kursy dostępne w ofercie Pracowni z Oknem na Świat można dokonać za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych na stronie https://okno.edu.pl/, tj.:
  • za pomocą kart płatniczych i/lub e-przelewem za pośrednictwem pośrednika płatności Tpay;
  • przelewem z konta bankowego, bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy, podając w tytule wpłaty nazwę Kursu oraz imię i nazwisko Uczestnika;
  • w przypadku Kursów o wartości powyżej 799 zł brutto – w systemie ratalnym, maksymalnie w 10 ratach; z zastrzeżeniem ust. 7, w wyjątkowych przypadkach Usługodawca może wyrazić zgodę na dokonywania płatności za Kursy w systemie ratalnym, w przypadku Kursów nie przekraczających kwoty 799 zł brutto.
   • Dokonując płatności przelewem bankowym Usługobiorca obowiązany jest przesłać na adres mailowy: biuro@okno.edu.pl wygenerowane elektronicznie potwierdzenie dokonania opłaty za Kurs. To samo dotyczy płatności rat, o których mowa w ust. 1 pkt. 3).
   • Cena podana przy Kursie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich, obowiązującą w trakcie dokonywania zgłoszenia na dany Kurs. Brak dokonania płatności w terminie 72 godzin licząc od zgłoszenia Uczestnika na Kurs, jest równoznaczny ze złożeniem przez Usługobiorcę rezygnacji z udziału w Kursie i anulowaniem rezerwacji.
   • Usługobiorca może ponieść dodatkowe koszty zakupu Kursu wynikające z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności.
   • Po wciśnięciu przycisku ?Zapisz się i zapłać? Usługobiorca zostanie przekierowany na stronę profesjonalnego pośrednika płatności Tpay, za którego pośrednictwem ? po zaakceptowaniu Regulaminu płatności oraz polityki cookies Tpay. Usługobiorca będzie mógł zakupić wybrany Kurs dostępny na stronie https://okno.edu.pl/ , jedną z dostępnych metod płatności. Brak akceptacji powyższych postanowień Tpay uniemożliwi Usługobiorcy dokonanie płatności.
   • Jeżeli wybrana przez Usługobiorcę metoda płatności wymaga podania numeru CVC/CVV karty płatniczej, należy podać trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty w polu przeznaczonym na podpis.
   • W przypadku płatności w systemie ratalnym, Usługobiorca obowiązany jest uiścić pierwszą opłatę za kurs w wysokości odpowiadającej ilorazowi ceny Kursu i ilości miesięcy, przez które obowiązuje płatność ratalna w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia; a kolejne raty do 10. dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od drugiego miesiąca trwania kursu. Informacja na temat liczby rat znajduje się w powiadomieniu potwierdzającym zapis na kurs i przesyłana jest drogą mailową na adres Usługobiorcy podany podczas zapisu.
   • Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
   • Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy realizowanych usług, co oznacza że wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zrealizowanych zajęć staje się należne z końcem każdego miesiąca trwania kursu.
   • W razie braku zaksięgowania płatności kolejnej raty do 10. dnia kolejnego miesiąca Usługobiorca otrzyma na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Kurs przypomnienie o upływie terminu płatności wraz z linkiem przekierowującym go na stronę pośrednika płatności Tpay.
   • W przypadku braku terminowej płatności dwóch rat Kursu, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, po uprzednim wyznaczeniu Usługobiorcy dodatkowego 3-dniowego terminu na uregulowanie nieopłaconych rat za Kurs. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Usługodawcy również w przypadku braku dokonania przez Usługobiorcę płatności w terminie 72 godzin licząc od zgłoszenia Uczestnika na Kurs.
   • Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej Usługodawca może skorzystać w terminie 3 dni, licząc od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Usługobiorcy na uregulowanie nieopłaconych rat.
   • Możliwe jest wystawienie przez Usługodawcę faktury za Kurs zakupiony w Pracowni z Oknem na Świat ? w tym celu po zakupie należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@okno.edu.pl wysyłając mu wszystkie niezbędne do faktury dane. Faktury wysyłane będą Usługobiorcy w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu lub adres, z którego wysłano zgłoszenie na Kurs.
   • Jeśli Uczestnikiem Kursu jest osoba trzecia (nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych), faktura może być wystawiona na Usługobiorcę ze wskazaniem danych personalnych Uczestnika, który bierze udział w Kursie.
   • Usługi świadczone przez Usługodawcę są zwolnione z podatku VAT ze względu na status Usługodawcy.
   • Faktury wystawiane przez Usługodawcę nie zawierają podatku VAT i zawierają informację o podstawie prawnej tego zwolnienia.
  1. Dostęp do Kursu
  • Zajęcia w ramach Kursu odbywają się w terminach i miejscach określonych w harmonogramie.
  • W przypadku Kursów on-line dane dostępowe (link do zajęć) do platformy webex lub innej platformy świadczącej usługi wideokonferencji przesyłane są na adres mailowy podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu na Kurs lub z którego wysłano zgłoszenie.
  • Uczestniczenie w Kursie on-line nie wymaga zalogowania się Uczestnika na platformie webex lub innej platformie świadczącej usługi wideokonferencji.
  • Korzystanie z Kursów on-line nie wymaga zalogowania się Uczestnika na platformie ActiveNow.
  • Usługobiorca ma jednak możliwość utworzenia dla Uczestnika indywidualnego konta na platformie ActiveNow. Link z zaproszeniem umożliwiającym założenie konta wysłany zostanie do Usługobiorcy na adres mailowy podany w zgłoszeniu na Kurs lub z którego wysłano zgłoszenie.
  • Zakładając konto na platformie ActiveNow Usługobiorca ma możliwość sprawdzania na platformie wyników testów Uczestnika, zapoznania się z informacjami na temat postępów w nauce dziecka, w przypadku Kursów on-line lub hybrydowych (mieszanych) pobierania materiałów dydaktycznych, pobieranie linku do zajęć on-line, dokonywania płatności za Kurs z platformy ActiveNow, a także komunikowania się z Usługodawcą za pośrednictwem tej platformy. Funkcjonalności te nie są dostępne bez założenia konta na platformie ActiveNow.
  • W przypadku Kursów prowadzonych on-line Usługobiorca zobowiązuje się, że Uczestnik będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz będzie udostępniał swój wizerunek prowadzącemu zajęcia w momencie zabierania głosu.
  1. Korzystanie z Kursu
  • W celu prawidłowego korzystania z Kursu on-line konieczne jest posiadanie przez Uczestnika programów komputerowych oraz sprzętu spełniającego następujące warunki techniczne:
  • posiadanie połączenia internetowego o minimalnej przepustowości 300 kb/s (rekomendowana przepustowość 2 mb/s);
  • minimalne wymagania systemowe: Mac OS X, Mac OS 10.10 lub nowszy, bądź Windows 7 lub nowszy,
  • posiadanie graficznej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) oraz tzw. pliki cookies,
  • zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader),
  • posiadanie kamerki internetowej,
  • posiadanie karty dźwiękowej, słuchawek lub głośników oraz mikrofonu.
  • Rekomendowane jest także korzystanie przez Uczestnika z aktualnej wersji przeglądarki (zalecana Google Chrome), aktualnej wersji oprogramowania Java (https://www.java.com/pl/download/) oraz oprogramowania Adobe Flash (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/).
  • Korzystanie z Kursu nie wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania, dedykowanego specjalnie dla danego Kursu.
  • Korzystanie z Kursów wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek). Informacja o wykorzystywanych przez Usługodawcę plikach cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://okno.edu.pl/regulaminy/.
  • Kursy Pracowni z Oknem na Świat przeznaczona są do korzystania na komputerach i laptopach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak prawidłowego funkcjonowania Kursów na innych urządzeniach przenośnych typu tablet czy telefon komórkowy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Uczestnik nie może skorzystać z całości lub części Kursu on-line z powodu problemów ze sprzętem komputerowym Uczestnika, połączeniem sieciowym, bądź z uwagi na nieodpowiednią jego konfigurację.
  • W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Usługodawcy, uniemożliwiających Uczestnikowi korzystanie z Kursu, Usługodawca zaproponuje Usługobiorcy zmianę terminu zajęć w ramach danego Kursu lub przeniesienie Kursu na inną platformę.
  • Korzystanie z Kursów on-line nie wymaga uprzedniego zalogowania się Uczestnika za pomocą danych do logowania, tj. hasła i loginu, przekazanych przez Usługodawcę.
  • Uczestnik albo Usługobiorca w imieniu Uczestnika, jeżeli Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie https://okno.edu.pl/zarówno w całości, jak i w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  • Uczestnicy i Usługobiorcy mogą korzystać z udostępnionych im zasobów zakupionych Kursów na stronie https://okno.edu.pl/ wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zakazane jest ich rozpowszechnianie osobom trzecim, w szczególności w celach komercyjnych.
  • Usługobiorca i Uczestnik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu oraz hasła do platformy ActivNow (w razie skorzystania z możliwości utworzenia tam konta). W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego konta.
  • Usługodawca ma możliwość dokonywania niezapowiedzianych, nielimitowanych wizytacji na Kursach, bez względu na sposób ich organizacji. Wizytacje dokonywane są w celu: pełnienia nadzoru metodycznego, szkoleniowym dla osób prowadzących zajęcia, sprawdzenia obecności Uczestników na Kursach.
  • Usługodawca lub osoby prowadzące zajęcia w ramach Kursu mają możliwość kontaktowania się bezpośrednio z Usługobiorcą w razie stwierdzenia nagłej, niespodziewanej lub przedłużającej się nieobecności Uczestnika na Kursie, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
  • Usługodawca udostępni Usługobiorcom dane kontaktowe bezpośrednio do osób prowadzących zajęcia w ramach Kursów (adres mailowy oraz telefon komórkowy, przy czym telefon komórkowy jest udostępniany tylko w przypadku kursów indywidualnych).
  • Usługodawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców i Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorców i Uczestników powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Usługobiorców i Uczestników powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy i Uczestnika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła dostępu.
  1. Odwoływanie zajęć i rezygnacja z Kursu
  • Usługobiorca może odwołać zajęcia indywidualne w ramach danego Kursu najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym, informując Usługodawcę o nieobecności Uczestnika drogą milową na adres biuro@okno.edu.pl. Przesłanie przez Usługobiorcę informacji o nieobecności Uczestnika na zajęciach na inny adres mailowy lub bezpośrednio do osoby prowadzącej zajęcia, nie jest wystarczające dla skutecznego odwołania zajęć.
  • Indywidualne zajęcia w ramach Kursu uznaje się za skutecznie odwołane, gdy Usługobiorca otrzymał od Usługodawcy w formie mailowej potwierdzenie odwołania zajęć.
  • W przypadku skutecznego odwołania zajęć indywidualnych przez Usługobiorcę, Usługodawca i Usługobiorca zgodnie ustalą inny termin, w którym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane, przypadający w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych.
  • Zasady dotyczące informowania o nieobecności, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie do odwołanych już uprzednio zajęć przez Usługobiorcę, których zmieniono termin realizacji.
  • Usługobiorcy przysługuje prawo do odwołania maksymalnie 10% zajęć w ramach danego Kursu indywidualnego. Pozostałe odwołane przez Usługobiorcę zajęcia będą w pełni płatne.
  • W przypadku nieskutecznego odwołania zajęć przez Usługobiorcę zajęcia przepadają, a Usługobiorcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia w ramach Kursu lub żądanie zmiany ich terminu.
  • W przypadku nieobecności Uczestnika za zajęciach w ramach Kursu grupowego, Usługodawca przekaże Usługobiorcy materiały z zajęć, na których Uczestnik był nieobecny. Nie jest możliwe obniżenie opłaty za Kurs w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach organizowanych w ramach kursu grupowego.
  • Usługobiorca może zrezygnować z udziału w Kursie bez podania przyczyny najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Kursu, wysyłając oświadczenie o rezygnacji z Kursu drogą mailową na adres biuro@okno.edu.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy. W przypadku złożenia rezygnacji, wszelkie dokonane przez Usługobiorcę płatności zostaną zwrócone Usługobiorcy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania rezygnacji przez Usługodawcę.
  • W razie niedochowania przez Usługobiorcę wymaganej formy rezygnacji z Kursu, o której mowa w ust. 8 powyżej, Usługobiorca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich płatności za Kurs do dnia wpływu oświadczenia do Usługodawcy.
  • Wszelkie rezygnacje z Kursu złożone przez Usługobiorców w trakcie jego trwania będą rozpatrywane indywidualnie. Do rezygnacji Usługobiorcy w trakcie trwania Kursu stosuje się odpowiednio zapisy ust. 8 powyżej w zakresie formy złożonego oświadczenia o rezygnacji.
  • W przypadku skutecznego złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o rezygnacji z Kursu, we wzajemnych rozliczeniach finansowych uwzględnia się wartość otrzymanych przez Usługobiorcę lub Uczestnika materiałów dydaktycznych i szkoleniowych wskazaną w potwierdzeniu zgłoszenia się na kurs.
  • Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Kursu, w przypadku zmiany terminu lub programu jego zajęć, po dokonaniu zgłoszenia. Rezygnacja Usługobiorcy z Kursu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wiąże się dla Usługobiorcy z dodatkowymi opłatami, o ile oświadczenie o rezygnacji zostanie zgłoszone Usługodawcy drogą mailową na adres biuro@okno.edu.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania informacji przez Usługobiorcę o zmianie terminu lub programu Kursu, jednakże nie później niż na dzień przed rozpoczęciem danego Kursu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania danego Kursu, w szczególności w przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby Uczestników. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorców o uruchomieniu danego Kursu nie później niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  • W przypadku odwołania Kursu przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w ust. 13 powyżej, Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszelkie dokonane przez niego płatności na poczet Kursu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od poinformowania go o odwołaniu Kursu.
  • W razie zaistnienia zdarzeń losowych, uniemożliwiających Uczestnikowi udział w zajęciach, Usługodawca w miarę możliwości umożliwi Uczestnikowi udział w zajęciach w ramach Kursu organizowanego w innym terminie, bez konieczności ponoszenia przez Usługobiorcę dodatkowych opłat z tego tytułu, chyba że Usługodawca dwukrotnie odmówi udziału Uczestnika w proponowanym terminie zajęć. W przypadku dwukrotnej odmowy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy dodatkowych opłat za zmianę terminu zajęć w ramach Kursu. Propozycje nowych terminów zajęć Usługodawca przedstawi Usługobiorcy w formie mailowej na adres mailowy podany w zgłoszeniu na Kurs, z którego wysłano zgłoszenie lub z którego wysłano informację o nieobecności Uczestnika lub telefonicznie.
  • W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności związanych z zagrożeniem epidemiologicznym lub wprowadzenia przez uprawnionego do tego organy w Rzeczpospolitej Polskiej ograniczeń umożliwiających zorganizowanie Usługodawcy Kursu, Kurs w formie stacjonarnej może zostać zmieniony na Kurs w formie on-line i prowadzony w tej formie do zakończenia danego Kursu. Cena Kursu pozostaje niezmienna, pomimo dokonanej zmiany formy organizacji Kursu.
  • Usługodawca może wyrazić zgodę na przeksięgowanie płatności dokonanej przez Usługobiorcę na poczet innego Kursu, w zależności od dostępności wolnych miejsc.
  • W razie nieterminowego regulowania przez Usługobiorcę opłat za udział w Kursie, Usługodawca ma prawo obciążyć Usługobiorcę kosztami odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1145).
  • W razie nieuregulowania przez Usługobiorcę płatności za Kurs, mimo dwukrotnego upomnienia ze strony Usługodawcy, Usługodawca może podjąć odpowiednie kroki na drodze sądowej celem wyegzekwowania od Usługobiorcy należności za Kurs.
  1. Reklamacje
  • W przypadku jakichkolwiek problemów Uczestnika z dostępem do Kursu, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
  • Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@okno.edu.pl.
  • W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 3 powyżej, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedmiu) dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu, Usługobiorca nie uzupełni informacji, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  • W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę ulega przedłużeniu o okres oczekiwania przez Usługodawcę na udzielenie odpowiedzi przez Usługobiorcę.
  • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie. Brak rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem go za zasadne.
  • Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do podmiotów świadczących usługi płatnicze. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Usługodawcy, będą niezwłocznie przekazywane przez Usługodawcę właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji, o czym Usługobiorca będzie poinformowany przez Usługodawcę.
  • Wniesienie przez Usługobiorcę reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienie Usługobiorcy do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Odpowiedzialność Usługodawcy
  • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Kursów w ramach Pracowni z Oknem na Świat.
  • Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu platformy webex lub innej platformy świadczącej usługi wideokonferencji, platformy ActiveNow które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Usługobiorcy lub niekompatybilności innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
  • Usługodawca nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Usługodawcę.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Kursu on-line, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Usługodawcy niezależne.
  • Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
  • awarie transmisji lub łączy sieci Internet, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci Internet lub nieprawidłowości w działaniu dostawców usług internetowych,
  • przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług internetowych lub siła wyższa,
  • konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługobiorcy e-maila z informacjami dotyczącymi zgłoszenia Uczestnika na Kurs z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji zgłoszenia Uczestnika na Kurs lub innych dyspozycji Usługobiorcy, powstałe wskutek przekazania przez Usługobiorcę błędnych danych.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Uczestnika na platformie ActiveNow w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Uczestnika lub Usługobiorcę przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
  • Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Usługodawcy, których Usługodawca nie mógł racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności na stronie https://okno.edu.pl/.
  • Usługodawca jest uprawniony do przerw w działaniu Pracowni z Oknem na Świat, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie https://okno.edu.pl/.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Uczestników z wykorzystaniem komunikatorów w czasie Kursów.
  1. Konsumenckie prawo odstąpienie od Umowy
  • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Usługobiorcy, który zawarł z Usługodawcą Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje się art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm., dalej jako ?k.c.?).
  • Usługobiorca, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
  • Odstąpienia od Umowy Usługobiorcy dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres biuro@okno.edu.pl. Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy, jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku, gdy za jego zgodą, Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. W takim przypadku Usługobiorca jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Usługobiorcy zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, w sposób analogiczny do metody płatności dokonanej przez Usługobiorcę.
  1. Prawa autorskie
  • Poprzez korzystanie z Kursu Pracowni z Oknem na Świat lub akceptację Regulaminu, na Uczestnika lub Usługobiorcę nie zostają przeniesione jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Kursu lub jego jakiejkolwiek części. Dotyczy to także prawa kompozycji elementów oraz ich układu na stronie https://okno.edu.pl/.
  • Prawa własności intelektualnej do kodu źródłowego strony https://okno.edu.pl/ oraz wszelkich treści dostępnych na stronie https://okno.edu.pl/, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, wyboru i układu prezentowanych na stronie https://okno.edu.pl/ czy szkoleniowej treści, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  • Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Usługodawcę.
  • Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów tekstowych, graficznych, fotograficznych, dźwiękowych, audiowizualnych wprowadzanych przez Usługodawcę i udostępnianych w ramach Kursów Pracowni z Oknem na Świat dysponuje Usługodawca.
  • Zabronione jest bez wyrażonej na piśmie zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności, kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści prezentowanych w ramach Kursu Pracowni z Oknem na Świat, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego, Umowę lub niniejszy Regulamin.
  • Postanowienia ust. 1 – 5 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
  1. Dane osobowe
  • Administratorem Danych osobowych Usługobiorców oraz Uczestników, zgodnie z przepisami RODO, jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy: 02-594) przy ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP: 5212088522 oraz numer REGON 145846368. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania i korzystania z Kursu Pracowni z Oknem na Świat oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c RODO.
  • Usługobiorca lub Uczestnik podając dane osobowe, oświadcza że:
   • są one zgodne z prawdą,
   • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach marketingowych. Każdy Usługobiorca lub Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres biuro@okno.edu.pl.
  • Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Uczestników przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych środków ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności https://okno.edu.pl/regulaminy/#polityka-prywatnosci.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w Polityce Prywatności. Akceptując Regulamin, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności oraz akceptuje jej treść oraz zobowiązuje się do zapoznania z nią Uczestnika.
  • O ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub Umowy, zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Uczestników wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  1. Zmiana Regulaminu
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2021 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
  • Proponowane przez Usługodawcę zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Usługobiorcom drogą mailową, na adres mailowy podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu na Kurs lub z którego wysłano zgłoszenie. Zostaną także udostępnione na stronie https://okno.edu.pl/.
  • O proponowanej zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub dodatkowego komunikatu dostępnego na stronie https://okno.edu.pl/. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo na stronie https://okno.edu.pl/ oraz w siedzibie Usługodawcy. Usługobiorca może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze strony https://okno.edu.pl/.
  • Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Usługobiorca nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na stronie https://okno.edu.pl/.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług bez podania powodów. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Usługobiorcy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
  • Usługobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługobiorca musi wypełnić druk i przesłać podpisany egzemplarz na adres pocztowy Usługodawcy. Usługodawca udostępnia wzór rezygnacji, jako załącznik do niniejszego Regulaminu. W ciągu 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę podpisanego przez Usługodawcę druku rezygnacji, Usługobiorca zostanie poinformowany o przyjęciu rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w zgłoszeniu na Kurs lub z którego wysłano zgłoszenie.
  • Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
  • Umowa podlega prawu polskiemu.
  • W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 pkt. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
  • Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:
  • w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w § 12 pkt. 2 Regulaminu;
  • w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.
  1. Postanowienia końcowe
  • Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna oświadczyć w formularzu przesłanym do Usługodawcy lub w inny sposób, że Kurs/Kursy są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby można było ją uznać za przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Usługodawca udostępnia wzory stosownych formularzy jako załączniki do niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  • Usługobiorca ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Usługodawcy (zob. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

  Regulamin Webinariów organizowanych przez Pracownię z Oknem na Świat

  1. Zasady i definicje
   
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału Uczestników w Webinariach organizowanych przez Martę Hendzel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy: 02-594) przy ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP: 5212088522 oraz numer REGON 145846368.
  2. Niniejszy Regulamin został opracowany w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 123).
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Uczestników związane z udziałem w Webinariach; zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją Webinariów; warunki ochrony Danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
  4. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony https://okno.edu.pl/ lub na portalu społecznościowym facebook.com, na którym odbywają się zapisy na poszczególne Webinaria, w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy.
  5. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem formularza rejestracyjnego na Webinarium. Każdy Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Udział Uczestnika w Webinarium jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy z tytułu udziału Uczestnika w Webinarium.
  7. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  8. Usługodawca lub Administrator danych osobowych – Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy: 02-594) przy ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP: 5212088522 oraz numer REGON 145846368;
  9. Usługobiorca ? podmiot, który dokonał rejestracji Uczestnika na Webinarium;
  10. Uczestnik – wskazana przez Usługobiorcę osoba uczestnicząca w Webinarium, Usługobiorca może być jednocześnie Uczestnikiem;
  11. Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca;
  12. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady, na jakich Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach dostępu Uczestnika do Webinariów;
  13. Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest organizacja Webinarium, w którym będzie uczestniczył Uczestnik;
  14. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, dalej jako ?RODO?), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
  15. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  16. Webinarium – usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługobiorcę, mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników; za Webinaria uznawane są także tzw. ?zajęcia pokazowe? organizowane prze Usługodawcę mające na celu prezentację sposobu przeprowadzania zajęć organizowanych przez Usługodawcę;
  17. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

   

  1. Zawarcie Umowy
   
  1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (w szczególności UPK):
  2. a) o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;
  3. b) jeśli Strony zawrą Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
  4. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
  5. w wyniku podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie ?umowa? lub o analogicznej nazwie;
  6. poprzez złożenie przez Usługobiorcę oferty, w szczególności w formie zamówienia, i przyjęcie jej przez Usługodawcę; lub
  7. poprzez przyjęcie oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez niego, z zastrzeżeniem, w przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem, przestrzegania przez Usługodawcę obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów UPK, w szczególności dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu UPK.
  8. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, Usługobiorca może zapisać się na dowolne Webinarium przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę siedem dni w tygodniu drogą e-mailową (biuro@okno.edu.pl) lub wypełniając stosowny formularz rejestracyjny za pośrednictwem strony https://okno.edu.pl/ lub na portalu społecznościowym facebook.com, na którym odbywają się zapisy na poszczególne Webinaria lub droga telefoniczną ? w dni robocze ? w godzinach od 8 do 17.
  9. Zapisy na Webinarium są możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem danego Webinarium. Po upływie powyższego terminu, zapisy są blokowane, a udział w Webinarium możliwy jest w szczególnych przypadkach.
  10. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia u Usługodawcy, do zawarcia Umowy konieczna jest rejestracja polegająca na wypełnieniu przez Usługobiorcę specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie https://okno.edu.pl/ lub na portalu społecznościowym facebook.com i zatwierdzeniu przyciskiem ?Wyślij zgłoszenie i przejdź do płatności?. Wybranie opcji ?Wyślij zgłoszenie i przejdź do płatności? wiąże się z obowiązkiem zapłaty tylko w przypadku Webinariów odpłatnych.
  11. Prawidłowo dokonane zgłoszenie na Webinarium potwierdzone jest przez Usługodawcę w terminie do 24 godzin od dnia dostarczenia mu formularzu rejestracyjnego. Potwierdzenie zostanie przesłane do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym lub z którego wysłano zgłoszenie.
  12. Wypełniając formularz rejestracyjny, Usługobiorca obowiązany jest wskazać następujące dane:
  13. imię i nazwisko Uczestnika;
  14. województwo;
  15. wiek Uczestnika;
  16. rok rozpoczęcia przez Uczestnika nauki w szkole podstawowej;
  17. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika ? jeśli Uczestnik, nie posiada pełnej zdolności do czynności;
  18. numer telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika ? jeśli Uczestnik, nie posiada pełnej zdolności do czynności,

  ? przy czym dane te powinny być prawdziwe.

  1. Przesłanie potwierdzenia udziału w Webinarium wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w treści formularza jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

   

  1. Metody płatności
   
  1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o konkretnym Webinarium, Webinaria są bezpłatne. W przypadku Webinariów odpłatnych wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Usługobiorcy podawana jest w Umowie, na stronie https://okno.edu.pl/ lub na portalu społecznościowym facebook.com, na którym odbywają się zapisy na poszczególne Webinaria.
  2. Płatności za Webinaria można dokonać za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych na stronie https://okno.edu.pl/:
  3. za pomocą kart płatniczych i/lub e-przelewem za pośrednictwem pośrednika płatności Tpay;
  4. przelewem z konta bankowego, bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy, podając w tytule wpłaty nazwę Webinarium oraz imię i nazwisko Uczestnika.
  5. Cena podana przy Webinarium jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich, obowiązującą w trakcie składania zamówienia. Brak dokonania płatności w terminie 24 godzin, licząc od dnia złożenia zamówienia, jest równoważny z rezygnacją Usługobiorcy z zawarcia Umowy i anulowaniem zamówienia.
  6. Usługobiorca może ponieść dodatkowe koszty związane z udziałem w Webinarium wynikające z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności.
  7. Po wciśnięciu przycisku ?Wyślij zgłoszenie i przejdź do płatności? Usługobiorca zostanie przekierowany na stronę profesjonalnego pośrednika płatności Tpay, za którego pośrednictwem ? po zaakceptowaniu Regulaminu płatności oraz polityki cookies Tpay. Usługobiorca będzie mógł opłacić udział w wybranym Webinarium, jedną z dostępnych metod płatności. Brak akceptacji powyższych postanowień Tpay. uniemożliwi Usługobiorcy dokonanie płatności.
  8. Jeżeli wybrana przez Usługobiorcę metoda płatności wymaga podania numeru CVC/CVV karty płatniczej, należy podać trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty w polu przeznaczonym na podpis.
  9. Możliwe jest wystawienie przez Usługodawcę rachunku za udział w danym Webinarium zakupionym na stronie https://okno.edu.pl/ ? w tym celu po zakupie należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@okno.edu.pl wysyłając mu wszystkie niezbędne do rachunku dane. Rachunki wysyłane będą Usługobiorcy w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym lub z którego wysłano zgłoszenie.
  10. Nie jest możliwe wystawienie przez Usługodawcę faktury VAT za udział w danym Webinarium zakupionym na stronie https://okno.edu.pl/, ponieważ Usługodawca jako placówka oświatowa nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

   

  1. Dostęp i parametry Webinariów
   
  1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, Umowy, oferty lub informacji o konkretnym Webinarium dostępnym na portalu społecznościowym facebook.com, na którym odbywają się zapisy na poszczególne Webinaria, Webinarium ma następujące parametry:
  2. maksymalna liczba Uczestników, którzy mogą wziąć udział w danym Webinarium wynosi 500 ? z wyjątkiem zajęć pokazowych, w których jednorazowo może uczestniczyć 25 Uczestników;
  3. podstawowy czas trwania Webinarium to 75 minut;
  4. Uczestnicy powinni mieć wyciszone mikrofony do momentu udzielenia im głosu przez prowadzącego Webinarium lub rozpoczęcia panelu przeznaczonego na zadawanie pytań.
  5. Usługodawca oświadcza, że podejmuje starania by:
  6. Webinaria prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki Webinarium;
  7. udostępnione materiały szkoleniowe było kompletne, jasne, zrozumiałe i pozbawione wad prawnych.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia Webinariów był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów z pkt b) powyżej. Usługobiorca oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Usługodawcy czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia (w przypadku Webinariów odpłatnych).
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie Webinarium lub zmian podstawowych parametrów Webinariów, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Powyższe zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Webinarium w każdym czasie, w szczególności w przypadku niezebrania się wystarczającej liczby Uczestników. O odwołaniu Webinarium Usługodawca zobowiązany jest poinformować Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 12 godzin przed planowanym terminem Webinarium. W tym samym terminie Usługodawca informuje o zmianie terminu rozpoczęcia Webinarium.
  11. W przypadku odwołania Webinarium przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w pkt. 5 powyżej, Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszelkie dokonane przez niego płatności na poczet Webinarium niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od poinformowania go o odwołaniu Webinarium (w przypadku Webinariów odpłatnych).
  12. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  13. opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia (w przypadku Webinariów odpłatnych);
  14. naruszenia przez Usługobiorcę lub Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.
  15. Dane z linkiem dostępowym do Webinarium na platformie Webex lub innej platformie świadczącej usługi wideokonferencji przesyłane są na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym lub z którego wysłano zgłoszenie 12 godzin przed Webinarium.
  16. W przypadku nie otrzymania linku dostępowego w powyższym terminie Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

   

  1. Udział w Webinariach
   
  1. W celu prawidłowego udziału w Webinarium Uczestnik powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniającego następujące wymagania techniczne:
  2. posiadanie komputera z dostępem do Internetu (min. 512 kb/s) (minimalne wymagania systemowe: Mac OS X, Mac OS 10.10 lub nowszy, bądź Windows 7 lub nowszy),
  3. posiadanie graficznej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) oraz tzw. pliki cookies,
  4. zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader),
  5. posiadanie połączenia internetowego o minimalnej przepustowości: 2 mb/s,
  6. posiadanie karty dźwiękowej, słuchawek lub głośników oraz mikrofonu,
  7. Rekomendowane jest także korzystanie przez Uczestnika z aktualnej wersji przeglądarki (zalecana Google Chrome) i aktualnej wersji oprogramowania Java (https://www.java.com/pl/download/).
  8. Udział w Webinarium nie wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania, dedykowanego specjalnie dla Webinariów.
  9. Udział w Webinarium nie wymaga logowania się Usługobiorcy lub Uczestnika na do platformy Webex lub jakiejkolwiek innej platformie świadczącej usługi wideokonferencji.
  10. Udział w Webinarium wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek). Informacja o wykorzystywanych przez Usługodawcę plikach cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://okno.edu.pl/regulaminy/.
  11. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie Webinarium w formie czatu oraz w formie audio, na zasadach określonych każdorazowo w informacji o Webinarium dostępnej na stronie https://okno.edu.pl/ lub na portalu społecznościowym facebook.com, na którym odbywają się zapisy na poszczególne Webinaria. Prowadzący Webinarium może określić zasady udzielania głosu Uczestnikom Webinariów, w szczególności długości trwania panelu przeznczonego na zadawanie pytań przez Uczestników.
  12. O ile wynika to z informacji o Webinarium dostępnej na stronie https://okno.edu.pl/ lub na portalu społecznościowym facebook.com, na którym odbywają się zapisy na poszczególne Webinaria Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym Webinarium materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas Webinarium. Wyłącznym podmiotem praw autorskich majątkowych do materiałów jest Usługodawca, a ich udostępnienie Uczestnikowi nie oznacza udzielenia licencji lub przeniesienia tychże praw.
  13. Uczestnik albo Usługobiorca w imieniu Uczestnika, jeżeli Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek materiałów szkoleniowych z Webinariów zarówno w całości, jak i w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  14. Uczestnicy i Usługobiorcy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych z Webinariów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zakazane jest ich rozpowszechnianie osobom trzecim, w szczególności w celach komercyjnych.
  15. Organizator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców i Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy i Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Usługobiorcy i Uczestnicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy i Uczestnika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
  16. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Webinarium zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych Uczestników Webinariów.
  17. Dopuszczalne spóźnienie Uczestnika na Webinarium to 15 minut. W przypadku dłuższych spóźnień Usługobiorca może zablokować Uczestnikowi dostęp do Webinarium.
  18. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Usługodawca uznaje za niedopuszczalne:
  19. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  20. prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
  21. przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  22. wykorzystywanie Danych Osobowych innych Uczestników w celach niezwiązanych z udziałem w Webinariach;
  23. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Uczestników, działać na ich szkodę, szkodę Usługodawcy lub innych podmiotów trzecich;
  24. publikowanie na stronie na stronie https://okno.edu.pl/ lub na portalu społecznościowym facebook.com, na którym odbywają się zapisy na poszczególne Webinaria, lub w trakcie Webinarium treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  25. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;
  26. naruszanie praw autorskich lub praw pokrewnych do materiałów szkoleniowych udostępnianych przez Usługodawcę.
  27. W razie naruszenia przez Usługobiorcę albo Uczestnika prawa lub Regulaminu, w szczególności udziału w Webinarium w sposób nieodpuszczalny, opisany w pkt. 13 powyżej, Usługodawca może wedle własnego wyboru:
  28. a) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi dostęp do Webinarium;
  29. b) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi możliwość rejestracji na kolejne Webinaria.
  30. W przypadku nałożenia sankcji przez Usługodawcę, Usługobiorcy służy reklamacja na zasadach przewidzianych w § 6 Regulaminu.
  31. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Usługobiorcy wyrządziło Usługodawcy szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności do Webinarium dla innych Uczestników, Usługodawca może dochodzić od takiego Usługobiorcy roszczeń na drodze sądowej.

   

  1. Reklamacje
   
  1. W przypadku jakichkolwiek problemów Uczestnika z udziałem w Webinarium, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
  2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 3 powyżej, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedmiu) dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu, Usługobiorca nie uzupełni informacji, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę ulega przedłużeniu o okres oczekiwania przez Usługodawcę na udzielenie odpowiedzi przez Usługobiorcę.
  4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie. Brak rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem go za zasadne.
  5. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do podmiotów świadczących usługi płatnicze. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Usługodawcy, będą niezwłocznie przekazywane przez Usługodawcę właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji, o czym Usługobiorca będzie poinformowany przez Usługodawcę.
  6. Wniesienie przez Usługobiorcę reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienie Usługobiorcy do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   

  1. Odpowiedzialność Usługodawcy
   
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Uczestnikom udział w Webinariach.
  2. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu platformy Webex, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Uczestnika lub niekompatybilności innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
  3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Usługodawcę.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek szkód spowodowanych udziałem lub niemożnością udziału przez niego z Webinarium, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Usługodawcy niezależne.
  5. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
  6. awarie transmisji lub łączy sieci Internet, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci Internet lub nieprawidłowości w działaniu dostawców usług internetowych,
  7. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług internetowych lub siła wyższa,
  8. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługobiorcy e-maila z informacjami dotyczącymi udziału w Webinarium z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Usługobiorcy, powstałe wskutek przekazania przez Usługobiorcę błędnych lub niepełnych danych.
  11. Usługodawca jest uprawniony do przerw w działaniu strony https://okno.edu.pl/, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie https://okno.edu.pl/
  12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony https://okno.edu.pl/ spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony https://okno.edu.pl/ z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
  13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność udziału Uczestnika w Webinarium spowodowane:
  14. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca lub Uczestnik nie ma dostępu,
  15. b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  16. c) blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze,
  17. d) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub webinarium.
  18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości udziału w Webinariach przez Uczestnika na innych urządzeniach przenośnych typu tablet czy telefon komórkowy.
  19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Uczestników z wykorzystaniem komunikatorów w czasie Webinariów.

   

  1. Konsumenckie prawo odstąpienie od Umowy
   
  1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Usługobiorcy, który zawarł z Usługodawcą Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm., dalej jako ?k.c.?).
  2. Usługobiorca, o którym mowa w pkt. 1 może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
  3. Odstąpienia od Umowy Usługobiorcy dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres biuro@okno.edu.pl. Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy, jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
  4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku, gdy za jego zgodą, Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. W takim przypadku Usługobiorca jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Usługobiorcy zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, w sposób analogiczny do metody płatności dokonanej przez Usługobiorcy.

   

  1. Prawa autorskie
   
  1. Poprzez udział w Webinarium lub akceptację Regulaminu, na Uczestnika lub Usługobiorcę nie zostają przeniesione jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Webinarium lub jakiejkolwiek jego części. Dotyczy to także prawa kompozycji elementów oraz ich układu na stronie https://okno.edu.pl/.
  2. Prawa własności intelektualnej do kodu źródłowego strony https://okno.edu.pl/ oraz wszelkich treści dostępnych na stronie https://okno.edu.pl/, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, wyboru i układu prezentowanych na stronie https://okno.edu.pl/ treści, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  3. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Usługodawcę.
  4. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów tekstowych, graficznych, fotograficznych, dźwiękowych, audiowizualnych wprowadzanych przez Usługodawcę i udostępnianych Uczestnikom Webinariów dysponuje Usługodawca.
  5. Zabronione jest bez wyrażonej na piśmie zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności, kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści prezentowanych na Webinarium, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego, Umowę lub niniejszy Regulamin.
  6. Postanowienia pkt. 1 – 5 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
  7. Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników Webinariów oraz, jeżeli w trakcie Webinarium nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników Webinariów. Uczestnicy wyrażają zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach tego Webinarium. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały.
  8. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w pkt. 7 zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, to Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę. W razie nieprzekazania takiej informacji Usługodawca jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w pkt. 7 bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec Usługobiorcy, Uczestnika lub osób trzecich.
  9. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie Webinarium nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego Webinarium, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

   

  1. Dane osobowe
   
  1. Administratorem Danych osobowych Usługobiorców oraz Uczestników, zgodnie z przepisami RODO, jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy: 02-594) przy ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP: 5212088522 oraz numer REGON 145846368. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla udziału w Webinarium oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych tj. na podstawach, o których mowa w art. 6 pkt. 1 lit b i c RODO.
  2. Usługobiorca lub Uczestnik podając dane osobowe, oświadcza że:
   1. są one zgodne z prawdą,
   2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach marketingowych. Każdy Usługobiorca lub Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres biuro@okno.edu.pl.
  3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Uczestników przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych środków ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności https://okno.edu.pl/regulaminy/#polityka-prywatnosci.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w Polityce Prywatności. Akceptując Regulamin, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności oraz akceptuje jej treść oraz zobowiązuje się do zapoznania z nią Uczestnika.
  5. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub Umowy, zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Uczestników wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  11. Zmiana i wypowiedzenie Umowy

   
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2020 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
  2. Proponowane przez Usługodawcę zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Usługobiorcom drogą mailową, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zostaną także udostępnione na stronie https://okno.edu.pl/.
  3. O proponowanej zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani za pośrednictwem e-maila lub dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się na stronie https://okno.edu.pl/. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo na stronie https://okno.edu.pl/ oraz w siedzibie Usługodawcy. Usługobiorca może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze strony https://okno.edu.pl/.
  4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Usługobiorca nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na stronie https://okno.edu.pl/.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług bez podania powodów. W takim wypadku wszyscy zarejestrowani Usługobiorcy zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
  6. Usługobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługobiorca musi wypełnić druk i przesłać podpisany egzemplarz na adres pocztowy Usługodawcy. Usługodawca udostępnia wzór rezygnacji, jako załącznik do niniejszego Regulaminu. W ciągu 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę podpisanego przez Usługodawcę druku rezygnacji, Usługobiorca zostanie poinformowany o przyjęciu rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub z którego wysłano zgłoszenie.
  7. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
  8. Umowa podlega prawu polskiemu.
  9. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 pkt. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
  10. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:
  11. w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w § 12 pkt. 2 Regulaminu;
  12. w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.

   

  1. Postanowienia końcowe
   
  1. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna oświadczyć w formularzu przesłanym do Usługodawcy lub w inny sposób, że Webinarium/Webinaria są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby można było ją uznać za przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Usługodawca udostępnia wzory stosownych formularzy jako załączniki do niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  4. Usługobiorca ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Usługodawcy (zob. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla rodzica/opiekuna prawnego małoletniego, który dokonuje zgłoszenia małoletniego na Webinarium

   

  Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ?RODO?, w związku w związku z zawartą umową z Pracownią z Oknem na Świat, informuję, że:

   

  1.     Administratorem Pani/Pana danych oraz danych małoletniego/małoletniej, który/która pozostaje pod Pani/Pana władzą rodzicielską/opieką (dalej jako ?Małoletni?) jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy 02-594), ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP 5212088522 oraz numer REGON  145846368, zwany dalej ?Pracownią z Oknem na Świat?.
  2.     We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych Małoletniego przez Pracownię z Oknem na Świat może się Pan/Pani kontaktować pisząc na adres mailowy: biuro@okno.edu.pl lub adres korespondencyjny ul. ul. Bruna 18 m. 12, 02-594 Warszawa.

  3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów: (i) wykonania i monitorowania wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  (ii) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów ustawy o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (iii) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (iv) marketingu i promocji usług oferowanych przez Pracownię z Oknem na Świat tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (v) w celach objętych zgodą wyrażoną przy akceptacji Regulaminu Webinariów organizowanych przez Pracownię z Oknem na Świat i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4.     Dane Małoletniego uczestniczącego w zajęciach edukacyjnych (webinarium) oferowanych przez Pracownię z Oknem na Świat zostały pozyskanie od Pani/Pana, tj. osoby dokonującej zgłoszenia Małoletniego na Webinarium.

  5.     Dane Małoletniego uczestniczącego w zajęciach edukacyjnych (webinarium) oferowanych przez Pracownię z Oknem na Świat, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym (przedstawicielem ustawowym) przetwarzane są w następujących celach: (i) zakwalifikowanie Małoletniego na zajęcia edukacyjne (webinarium) (ii) wykonanie umowy, którą Pan/Pani zawarł(a) i tym samym oparte jest na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  6.     Pracownia z Oknem na Świat przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu, województwo, sprawowanie władzy rodzicielskiej nad Małoletnim, dane służące do dokonywania i potwierdzania płatności elektronicznych, dane dot. ?ścieżki klienta? (źródło informacji o stronie, sposobu zapisu na zajęcia, pliki cookies), a także następujące dane Małoletniego, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym (przedstawicielem ustawowym): imię i nazwisko Małoletniego, wiek, rok rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez Małoletniego, województwo, w którym Małoletni uczęszcza do szkoły podstawowej, wizerunek Małoletniego utrwalony na fotografiach oraz zdjęciach filmowych (video) w czasie zajęć edukacyjnych (webinarium).

  7.     Z uwagi na konieczność zapewnienia Pracowni z Oknem na Świat odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Pracowni z Oknem na Świat jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pana/Pani interesów, Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Małoletniego, którego jest Pan/Pani opiekunem prawnym (przedstawicielem ustawowym) mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: pomioty, z którymi Pracownia z Oknem na Świat zawarła umowy, dostawcom usług zaopatrujących Pracownię z Oknem na Świat w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, w tym dostawcom usług w zakresie prowadzenia dziennika elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym), a także podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom, które współpracują z Pracownią z Oknem na Świat w celu realizacji procesu dydaktycznego, przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, podwykonawcom Pracowni z Oknem na Świat oraz sądom i organom władzy publicznej.

  8.     Pracownia z Oknem na Świat nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.

  9.     Pracownia z Oknem na Świat nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych, jak również danych osobowych Małoletniego poza teren Unii Europejskiej.

  10.  Dane osobowe gromadzone w związku z zawartą przez Panią/Pana umową przechowywane są co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez co najmniej 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane związane z zakwalifikowaniem Małoletniego, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym (przedstawicielem ustawowym) na zajęcia edukacyjne (webinarium) przechowywane są przez okres trwania zajęć edukacyjnych (webinarium) oraz okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane są do czasu jej skutecznego cofnięcia.
  11.  Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Panu/Pani oraz Małoletniemu prawo:
  a.   dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 ? 17 RODO;
  b.   wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
  c.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Małoletniego narusza przepisy prawa.
  12.  W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 lit. a i b należy skontaktować się z Pracownią z Oknem na Świat, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Małoletni, którego dane dotyczą, wykonuje swoje prawa przez opiekunów prawnych (przedstawicieli ustawowych).

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla osoby pełnoletniej, która sama zapisuje się na Webinarium

   

  Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ?RODO?, w związku z zawartą umową z Pracownią z Oknem na Świat, informuję, że:

   

  1.     Administratorem Pani/Pana danych jest Marta Hendzel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia z Oknem na Świat Edukacja i Rozwój Marta Hendzel w Warszawie (kod pocztowy 02-594), ul. Bruna 18 m. 12, posiadająca numer NIP 5212088522 oraz numer REGON  145846368, zwany dalej ?Pracownią z Oknem na Świat?.
  2.     We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Pracownię z Oknem na Świat może się Pan/Pani kontaktować pisząc na adres mailowy: biuro@okno.edu.pl lub adres korespondencyjny ul. ul. Bruna 18 m. 12, 02-594 Warszawa.
  3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów: (i) wykonania i monitorowania wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (ii) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów ustawy o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (iii) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (iv) marketingu i promocji usług oferowanych przez Pracownię z Oknem na świat tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (v) w celach objętych zgodą wyrażoną przy akceptacji Regulaminu Webinariów organizowanych przez Pracownię z Oknem na Świat i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4.     Pracownia z Oknem na Świat przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu, województwo, wiek, rok rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, dane służące do dokonywania i potwierdzania płatności elektronicznych, dane dot. ?ścieżki klienta? (źródło informacji o stronie, sposobu zapisu na zajęcia, pliki cookies), Pani/Pana wizerunek utrwalony na fotografiach oraz zdjęciach filmowych (video) w czasie zajęć edukacyjnych (webinarium).
  5.     Z uwagi na konieczność zapewnienia Pracowni z Oknem na Świat odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Pracowni z Oknem na Świat jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pana/Pani interesów, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: pomioty, z którymi Pracownia z Oknem na Świat zawarła umowy, dostawcom usług zaopatrujących Pracownię z Oknem na Świat w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, w tym dostawcom usług  w zakresie prowadzenia dziennika elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym), a także podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom, które współpracują z Pracownią z Oknem na Świat w celu realizacji procesu dydaktycznego, przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, podwykonawcom Pracowni z Oknem na Świat oraz sądom i organom władzy publicznej.

  6.     Pracownia z Oknem na Świat nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.

  7.     Pracownia z Oknem na Świat nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

  8.     Dane osobowe gromadzone w związku z zawartą przez Panią/Pana umową przechowywane są co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez co najmniej 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Dane przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane są do czasu jej skutecznego cofnięcia.
  9.     Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Panu/Pani prawo:
  a.   dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 ? 17 RODO;
  b.   wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
  c.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10.  W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 lit. a i b należy skontaktować się z Pracownią z Oknem na Świat, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.