ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I WYPOWIEDZI DZIECKA

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I WYPOWIEDZI DZIECKA

pobierz plik do druku

 

Treść oświadczenia:

 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego

niniejszym wyrażam zgodę na:

 

              przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby marketingu usług i produktów PRACOWNI Z OKNEM NA ŚWIAT? Edukacja i Rozwój Marta Hendzel z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruna 18/12, posiadającą NIP 521 208 85 22 oraz REGON 145846368 (dalej Pracowni) oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Pracowni, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalo-nych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie i obowiązuje do czasu jej cofnięcia.

Dla potrzeb realizacji w/w celów wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów? bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itd.), jak też na stronach internetowych, z których korzysta lub którymi zarządza Pracownia.

Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/ podopiecznego.

W/w dane osobowe podaję dobrowolnie.

Zostałem poinformowany, iż:

Administratorem w/w danych osobowych jest Pani Marta Hendzel, prowadząca dzia-łalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT? Edukacja i Rozwój

Marta Hendzel z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruna 18/12, posiadająca NIP 521 208 85 22 oraz REGON 145846368.

Przetwarzanie danych w postaci wizerunku mojego dziecka / podopiecznego może zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem danych, w szczególności portalom internetowym, usługodawcom serwerów lub innym mediom. Odbiorcami tych danych mogą być osoby trzecie mające dostęp do w/w portali lub mediów.

Dane te mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Pracowni w postaci zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, do-chodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Pracowni.

W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych lub danych mojego dziecka/podopiecznego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Pracownia przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do moich lub mojego dziecka/podopiecznego danych istnieją dla Pracowni ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec naszych interesów, praw i wolności, lub nasze dane będą niezbędne Pracowni do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w w/w celach, na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli skorzystam z tego prawa ? Pracownia zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Dane przetwarzane będą do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@okno.edu.pl – do administratora danych osobowych, którym jest Pani Marta Hendzel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT? Edukacja i Rozwój Marta Hendzel, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruna 18/12, NIP 521 208 85 22, REGON 145846368.