Test z angielskiego do LO dwujęzycznego-old

Test z angielskiego do LO dwujęzycznego

Test z angielskiego do LO dwujęzycznego

INFORMACJE OGÓLNE

Inaczej nazywany sprawdzianem kompetencji językowych do klas dwujęzycznych lub sprawdzianem uzdolnień kierunkowych z języka obcego.

W przeciwieństwie do rekrutacji do siódmych klas dwujęzycznych, o przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej w liceum decyduje częściowo wynik z tzw. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka obcego. Jest to egzamin pisemny sprawdzający znajomość wybranego języka obcego. W przypadku języka angielskiego, poziom egzaminu odpowiada europejskiemu B1, czyli poziomowi podstawowej matury z tego języka. Egzamin trwa 120 minut i można z niego uzyskać maksymalnie 95 punktów.

Kurs przygotowujący do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych organizujemy w trybie intensywnym w kwietniu i maju.

Zakres materiału na kursie został opracowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) .

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:
I. Podczas części pisemnej
1. Sprawność czytania:
a) rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również
przy pobieżnym czytaniu,
b) pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
c) rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
d) wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego
tekstu.
2. Sprawność pisania:
a) formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i
leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
b) prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

II. Podczas części ustnej:
1. Sprawność rozumienia ze słuchu:
a) rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi,
b) rozumienie sensu prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru,
c) rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których
znaczenia uczeń może się domyślić z kontekstu.
2. Sprawność mówienia:
a) formułowanie krótkich, płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy
z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania
teraźniejszości, przeszłości i przyszłości,
b) wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość
wypowiedzi,
c) inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostej rozmowy,
d) wyrażanie własnych opinii oraz relacjonowanie wypowiedzi innych osób,
e) właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy.
Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych
sprawności (kursywą naznaczono struktury do opanowania biernego):
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
Simple Present,
Present Continuous (Progressive),
Present Perfect,
Present Perfect Continuous (Progressive),
Simple Past,
Past Continuous (Progressive),
Simple Future
Past Perfect
Future Continuous (Progressive)
2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
3. Zdania w trybie rozkazującym.
4. Twierdzenia i pytania w mowie zależnej.
5. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
6. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)
7. Pytania typu Question Tag.
8. Okresy warunkowe (typu 0, I, II).
9. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund):
czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing);
czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do);
przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do);
wyrażenie be going to.
10. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will,
would, shall, should, ought to)
11. Czasowniki regularne i nieregularne.
12. Imiesłów czynny i bierny.
13. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb
14. Rzeczowniki ? regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),
15. Przedimki ? podstawowe użycie.
16. Przymiotniki ? stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i
such (np. She?s so bright. She?s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my,
your etc.)
17. Przysłówki ? stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
18. Zaimki ? osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours
etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each
other); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a
few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
19. Liczebniki ? główne i porządkowe.
20. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz
najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).
21. Spójniki ? and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po dokonaniu zapisu, otrzymają  Państwo potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. Na jakich materiałach pracujemy?

Każdy uczeń otrzymuje komplet materiałów na każdych zajęciach. Pracujemy na testach z CKE, materiałach i testach autorskich oraz testach z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Tylko piórnik i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Zapewniamy wszystkie niezbędne do zajęć materiały.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia.

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów skontaktuje się z Państwem mailowo. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

?Moja 15-letnia córka korzystała z kursów w Pracowni kilkukrotnie, za każdym razem była bardzo zadowolona. Nauczyciele z cierpliwością i dużą wiedza tłumaczyli młodzieży zarówno tematy, która miała do przerobienia na danym kursie, jak również te, o które młodzież prosiła dodatkowo, z którymi miała indywidualne problemy w szkole. Zarówno kursy językowe, jak i kursy przygotowania do egzaminów gimnazjalnych np. dwujęzycznych, bardzo się przydały, córka zdała ten egzamin na 100%! Bardzo polecamy, my na pewno wrócimy do Pracowni w tym roku szkolnym.?

Agnieszka Zelek

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie