Test z angielskiego do LO dwujęzycznego

HARMONOGRAM

INFORMACJE

O EGZAMINIE

Test kompetencji językowych inaczej nazywany jest sprawdzianem kompetencji językowych do klas dwujęzycznych lub sprawdzianem uzdolnień kierunkowych z języka obcego.
Jest to egzamin pisemny sprawdzający znajomość wybranego języka obcego. W przypadku języka angielskiego, poziom egzaminu odpowiada europejskiemu B1.

Kurs przygotowujący do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych organizujemy w trybie intensywnym w kwietniu i maju. Przygotowujemy uczniów wyłącznie z języka angielskiego a kursy odbywają się na zasadzie grupowej stacjonarnie i online lub indywidualnie online.

PROGRAM

Nasz kurs stworzony jest na podstawie zadań z egzaminów z ostatnich kilku lat. Wyselekcjonowaliśmy typy zadań, które się na nim pojawiają i uporządkowaliśmy niezbędną wiedzę w przystępny sposób.

Zakres materiału na kursie został opracowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) oraz testy kompetencji językowych z lat poprzednich.

Zakres struktur gramatycznych obowiązujących na teście kompetencji językowych:

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
 • Simple Present,
 • Present Continuous (Progressive),
 • Present Perfect,
 • Present Perfect Continuous (Progressive),
 • Simple Past,
 • Past Continuous (Progressive),
 • Simple Future,
 • Past Perfect,
 • Future Continuous (Progressive).
 1. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
 2. Zdania w trybie rozkazującym.
 3. Twierdzenia i pytania w mowie zależnej.
 4. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
 5. Zdania z podmiotem there (“there are..”, “there will be”) oraz it (“It is hard to say.”).
 6. Pytania typu Question Tag.
 7. Okresy warunkowe typu 0, I i II.
 8. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund):
 9. a) czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. “go to do”, “used to do”, “enjoy doing”),
 10. b) czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. “tell sb. to do”, “order sb. to do”),
 11. c) przymiotnik + bezokolicznik (np. “ready to do”, “too old to do”),
 12. d) wyrażenie “be going to”.
 13. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to).
 14. Czasowniki regularne i nieregularne.
 15. Imiesłów czynny i bierny.
 16. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb
 17. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of, Saxon Genitive),
 18. Przedimki – podstawowe użycie.
 19. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie przymiotników z so i such (np. “She’s so bright.”, “She’s such a bright girl.”), przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.).
 20. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
 21. Zaimki – osobowe (I, you etc.), wskazujące (this, that etc.), dzierżawcze (mine, yours etc.), względne (who, which etc.), zwrotne (myself, themselves etc.), wzajemne (each other), nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
 22. Liczebniki – główne i porządkowe.
 23. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. “listen to”, “be afraid of”).
 24. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

O EGZAMINIE

Test kompetencji językowych inaczej nazywany jest sprawdzianem kompetencji językowych do klas dwujęzycznych lub sprawdzianem uzdolnień kierunkowych z języka obcego.
Wynik z tego egzaminu decyduje częściowo o przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej w szkole średniej. Jest to egzamin pisemny sprawdzający znajomość wybranego języka obcego. W przypadku języka angielskiego, poziom egzaminu odpowiada europejskiemu B1, czyli poziomowi podstawowej matury z tego języka. Egzamin trwa 120 minut i można z niego uzyskać maksymalnie 95 punktów.

Kurs do liceum dwujęzycznego z klasami z językiem angielskim organizujemy w kwietniu i maju.

Pracujemy grupowo stacjonarnie i online lub indywidualnie online.

PROGRAM

Nasz kurs stworzony jest na podstawie zadań z egzaminów z ostatnich kilku lat. Wyselekcjonowaliśmy typy zadań, które się na nim pojawiają i uporządkowaliśmy niezbędną wiedzę w przystępny sposób.

Zakres materiału na kursie został opracowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) oraz testy kompetencji językowych z lat poprzednich.

Zakres struktur gramatycznych obowiązujących na teście kompetencji językowych:

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
 • Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past,
 • Past Continuous, Simple Future, Past Perfect, Future Continuous.
 1. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
 2. Zdania w trybie rozkazującym.
 3. Twierdzenia i pytania w mowie zależnej.
 4. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
 5. Zdania z podmiotem there.
 6. Pytania typu Question Tag.
 7. Okresy warunkowe typu 0, I i II.
 8. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund):
 9. a) czasownik + bezokolicznik lub gerund,
 10. b) czasownik + dopełnienie + bezokolicznik,
 11. c) przymiotnik + bezokolicznik,
 12. d) wyrażenie “be going to”.
 13. Czasowniki posiłkowe i modalne.
 14. Czasowniki regularne i nieregularne.
 15. Imiesłów czynny i bierny.
 16. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb.
 17. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza.
 18. Przedimki – podstawowe użycie.
 19. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie przymiotników z so i such, przymiotniki dzierżawcze.
 20. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
 21. Zaimki – osobowe, wskazujące, dzierżawcze, względne, zwrotne, wzajemne, nieokreślone, określniki.
 22. Liczebniki – główne i porządkowe.
 23. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. “listen to”, “be afraid of”).
 24. Spójniki.

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

ZAPISY: