Test z angielskiego do LO dwujęzycznego

HARMONOGRAM

INFORMACJE O KURSACH

Test kompetencji językowych inaczej nazywany jest sprawdzianem kompetencji językowych do klas dwujęzycznych, lub sprawdzianem uzdolnień kierunkowych z języka obcego. Wynik z tego egzaminu decyduje częściowo o przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej w szkole średniej. Jest to egzamin pisemny sprawdzający znajomość wybranego języka obcego. W przypadku języka angielskiego, poziom egzaminu odpowiada europejskiemu B1, czyli poziomowi podstawowej matury z tego języka. Egzamin trwa 120 minut i można z niego uzyskać maksymalnie 95 punktów.

Kurs przygotowujący do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych organizujemy w trybie intensywnym w kwietniu i maju. Przygotowujemy uczniów wyłącznie z języka angielskiego.

Nasz kurs stworzony jest na podstawie wnikliwej analizy zadań z egzaminów z ostatnich kilku lat. Dzięki temu udało nam się wyselekcjonować typy zadań, które się na nim pojawiają i uszeregować niezbędną wiedzę w przystępny sposób.

Zakres materiału na kursie został opracowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) oraz testy kompetencji językowych z lat poprzednich.

Zakres struktur gramatycznych obowiązujących na teście kompetencji językowych:

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
 • Simple Present,
 • Present Continuous (Progressive),
 • Present Perfect,
 • Present Perfect Continuous (Progressive),
 • Simple Past,
 • Past Continuous (Progressive),
 • Simple Future,
 • Past Perfect,
 • Future Continuous (Progressive).
 • Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
  3. Zdania w trybie rozkazującym.
  4. Twierdzenia i pytania w mowie zależnej.
  5. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
  6. Zdania z podmiotem there (“there are..”, “there will be”) oraz it (“It is hard to say.”).
  7. Pytania typu Question Tag.
  8. Okresy warunkowe typu 0, I i II.
  9. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): 
 • a) czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. “go to do”, “used to do”, “enjoy doing”),
 • b) czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. “tell sb. to do”, “order sb. to do”),
 • c) przymiotnik + bezokolicznik (np. “ready to do”, “too old to do”),
 • d) wyrażenie “be going to”.

10. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to).
11. Czasowniki regularne i nieregularne.
12. Imiesłów czynny i bierny.
13. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb
14. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of, Saxon Genitive),
15. Przedimki – podstawowe użycie.
16. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie przymiotników z so i such (np. “She’s so bright.”, “She’s such a bright girl.”), przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.).
17. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
18. Zaimki – osobowe (I, you etc.), wskazujące (this, that etc.), dzierżawcze (mine, yours etc.), względne (who, which etc.), zwrotne (myself, themselves etc.), wzajemne (each other), nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
19. Liczebniki – główne i porządkowe.
20. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. “listen to”, “be afraid of”).
21. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy prowadzący przechodzi szkolenia metodyczne i trenerskie, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i prowadzone online podlegają nadzorowi metodycznemu.

Więcej informacji o naszej kadrze:

NASZA KADRA

Zajęcia online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dostępne są w formie kursów grupowych oraz zajęć indywidualnych. Prowadzone są za pomocą platformy Webex. Liczba godzin oraz program zajęć odpowiadają kursom stacjonarnym.

Instrukcja obsługi kursów online

Regulamin uczestnictwa w kursie

Sprawdź aktualny harmonogram i promocje!


TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Pojedyncze zajęcia, lub regularne spotkania oferowane w atrakcyjnych pakietach.

60 min – 120 zł

GRUPA “NA ŻYCZENIE” 
(2 os. / 3 os. / 4-5 os. / ) 

STACJONARNIE / ONLINE
Regularne spotkania w czasie trwania roku szkolnego
Cena podana za osobę

32 godziny zegarowe – 1999 zł / 1399 zł / 1199 zł
40 godzin zegarowych – 2199 zł / 1599 zł / 1499 zł

INFORMACJE WKRÓTCE

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: