Test z angielskiego do LO dwujęzycznego – m

Test z angielskiego do LO dwujęzycznego

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='LO2' columns="kurs,nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,cenaz,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

INFORMACJE

O EGZAMINIE

Test kompetencji językowych inaczej nazywany jest sprawdzianem kompetencji językowych do klas dwujęzycznych lub sprawdzianem uzdolnień kierunkowych z języka obcego.
Wynik z tego egzaminu decyduje częściowo o przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej w szkole średniej. Jest to egzamin pisemny sprawdzający znajomość wybranego języka obcego. W przypadku języka angielskiego, poziom egzaminu odpowiada europejskiemu B1, czyli poziomowi podstawowej matury z tego języka. Egzamin trwa 120 minut i można z niego uzyskać maksymalnie 95 punktów.

Kurs do liceum dwujęzycznego z klasami z językiem angielskim organizujemy w kwietniu i maju.

Pracujemy grupowo stacjonarnie i online lub indywidualnie online.

 

PROGRAM

Nasz kurs stworzony jest na podstawie zadań z egzaminów z ostatnich kilku lat. Wyselekcjonowaliśmy typy zadań, które się na nim pojawiają i uporządkowaliśmy niezbędną wiedzę w przystępny sposób. 

Zakres materiału na kursie został opracowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) oraz testy kompetencji językowych z lat poprzednich.

Zakres struktur gramatycznych obowiązujących na teście kompetencji językowych:

 

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
 • Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past,
 • Past Continuous, Simple Future, Past Perfect, Future Continuous.
 1. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
 2. Zdania w trybie rozkazującym.
 3. Twierdzenia i pytania w mowie zależnej.
 4. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
 5. Zdania z podmiotem there.
 6. Pytania typu Question Tag.
 7. Okresy warunkowe typu 0, I i II.
 8. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund):
 9. a) czasownik + bezokolicznik lub gerund,
 10. b) czasownik + dopełnienie + bezokolicznik,
 11. c) przymiotnik + bezokolicznik,
 12. d) wyrażenie ?be going to?.
 13. Czasowniki posiłkowe i modalne.
 14. Czasowniki regularne i nieregularne.
 15. Imiesłów czynny i bierny.
 16. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb.
 17. Rzeczowniki ? regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza.
 18. Przedimki ? podstawowe użycie.
 19. Przymiotniki ? stopniowanie regularne i nieregularne, użycie przymiotników z so i such, przymiotniki dzierżawcze.
 20. Przysłówki ? stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
 21. Zaimki ? osobowe, wskazujące, dzierżawcze, względne, zwrotne, wzajemne, nieokreślone, określniki.
 22. Liczebniki ? główne i porządkowe.
 23. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. ?listen to?, ?be afraid of?).
 24. Spójniki.

 

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

ZAPISY: