Regulamin uczestnictwa w kursie – do 31.08

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE

obowiązuje od 8 czerwca 2020

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem kursu jest Pracownia z Oknem na Świat ? Edukacja i Rozwój Marta Hendzel, adres prowadzenia działalności gospodarczej – ul. Bruna 18 m. 12, 02-594 Warszawa, NIP 5212088522, zwana dalej Pracownią, prowadząca Placówkę Oświatowo-Wychowawczą ?OKNO NA ŚWIAT?.
2. Regulamin jest umową zawieralną na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.
3. Zapisu dokonać można telefonicznie, mailowo lub on-line. Zapis i udział w kursie jednoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Zapis telefoniczny lub mailowy oraz on line na kurs stanowi jedynie rezerwację wstępną. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty. Opłata musi być wniesiona najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu.
5. O formalnej ważności zgłoszenia stanowi:
– potwierdzenie mailowe zapisu na kurs otrzymane za pośrednictwem platformy
ActiveNow, wraz z wiadomością zawierającą szczegółowe informacje dotyczące kursu lub potwierdzenie mailowe otrzymane od biura Pracowni wraz z wiadomością zawierającą szczegółowe informacje dotyczące kursu.
– zapis musi zawierać poniższe dane obowiązkowe:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) data urodzenia uczestnika
c) PESEL uczestnika (niezbędny dla Systemu Informacji Oświatowej i Kuratorium Oświaty)
c) imię i nazwisko rodzica/opiekuna
d) numer kontaktowy oraz adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego
Akceptując regulamin uczestnik potwierdza, że powyższe dane są prawdziwe.
– potwierdzenie wpłaty za kurs przesłane na adres biuro@okno.edu.pl lub dokonanie opłaty za pomocą wygenerowanego linku za pomocą systemy płatności DotPay
6. O ile nie uzgodniono inaczej, w wypadku braku potwierdzenia wpłaty lub braku zaksięgowania wpłaty przez system DotPay (zależnie od formy płatności), rezerwacja może zostać anulowana.
7. W przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach również poprzez widoczność twarzy. Do uczestnictwa niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie treści zajęć.

Minimalne wymagania komputera:
? Mac OS X with Mac OS 10.10 lub nowszy
? Windows 7 lub nowszy
? kamera internetowa

Minimalna przepustowość:
? Podawana przez zoom: 300 kbps
? Rekomendowana przez zoom: 2 mb/s

Zalecane są również:
? Aktualna wersja przeglądarki – zalecana Google Chrome
? Aktualna wersja Java (https://www.java.com/pl/download/)
? Aktualna wersja Adobe Flash (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/)

8. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zajęć w formie zdalnej, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
9. W przypadku kłopotów technicznych po stronie prowadzącego kurs, zostanie zaproponowana zmiana platformy lub zajęcia te zostaną odrobione.
10. Strony wyrażają zgodę na odwołanie zajęć kursu indywidualnego nie później niż do godz. 20.00 dnia poprzedzającego odwoływane zajęcia, potwierdzając nieobecność drogą elektroniczną na
adres biuro@okno.edu.pl. Strony uzgodnią termin, w którym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane. W przypadku gdy Uczestnik nie zawiadomi Pracowni najpóźniej do godz. 20.00 przed dniem, w którym te zajęcia mają się odbyć, zgodnie z zasadami opisanymi w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, zajęcia te przepadają, bez prawa zwrotu opłaty. Informacja przesłana na inny adres w tym adres osoby prowadzącej nie jest podstawą do skutecznego odwołania zajęć. Zajęcia uznaje się za skutecznie odwołane po otrzymaniu informacji zwrotnej / mail i/lub sms/ z biura Pracowni.
Kursantowi przysługuje możliwość bezpłatnego odwołania max. 10 % z przewidzianych zajęć. Pozostałe odwołania będą w pełni płatne.
11. Strony nie wyrażają zgody na obniżenie opłaty w przypadku nieobecności na zajęciach w ramach kursu grupowego. Pracownia zobowiązuje się przekazać uczestnikowi materiały zrealizowane na zajęciach, na których uczestnik był nieobecny.
12. W wypadku rezygnacji uczestnika bez podania przyczyny najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w całości najpóźniej
21 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
13. W wypadku nie poinformowania Pracowni o rezygnacji z zapisu na kurs / konieczne zachowanie formy pisemnej ? mail na adres biuro@okno.edu.pl / przed jego rozpoczęciem uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty za zajęcia, które odbyły się w ramach kursu do dnia zgłoszenia rezygnacji.
14. Wszelkie inne warunki możliwości rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, będą rozpatrywane indywidualnie. W tym wypadku niezmienna pozostaje konieczność zachowania formy pisemnej zgodnie z pkt. 9 niniejszego Regulaminu. Rozliczenia finansowe będą uwzględniały wartość otrzymanych przez uczestnika materiałów.
15. W wypadku zmiany terminu lub programu zajęć po dokonaniu zgłoszenia przez uczestnika, rezygnacja jest możliwa i nie wiąże się z żadnymi opłatami, jeżeli zostanie zgłoszona Pracowni przy zachowaniu formy pisemnej (w formie mailowej biuro@okno.edu.pl) w ciągu 5 dni kalendarzowych od poinformowania uczestnika o zmianie, jednakże nie później niż ostatniego dnia przed startem kursu.
16. Pracownia rezerwuje sobie prawo do odwołania danego kursu, w szczególności
w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników. Pracownia zobowiązuje się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) zajęć nie wcześniej niż na 5 dni i nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem startu zajęć.
17. Jeżeli termin kursu, na który dokonano zgłoszenia, zostanie odwołany przez Pracownię, wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w całości najpóźniej 21 dni po udzieleniu informacji
o odwołaniu kursu.
18. W wypadku zaistnienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego uczestnikowi obecność na zajęciach, Pracownia w miarę możliwości umożliwi przepisanie się do grupy w innym terminie bez konieczności powtórnego uiszczania opłaty. Niniejsza możliwość przestaje obowiązywać, jeśli uczestnik odmówi dwóch propozycji terminów.
19. W wyjątkowych sytuacjach zarządzonych odgórnie przez władze kraju, kurs stacjonarny może zostać zmieniony na kurs w formie zdalnej lub innej.
20. Pracownia może wyrazić zgodę na przeniesienie wpłaconej kwoty na poczet innego kursu.
21. W przypadku braku terminowych wpłat za kurs, uczestnik nie będzie mógł kontynuować uczestnictwa w zajęciach, z jednoczesnym zobowiązaniem się do zapłaty odsetek ustawowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434). W wypadku braku zapłaty całości należności po dwukrotnym upomnieniu, Pracownia zastrzega sobie prawo do przekazania długu firmie windykacyjnej oraz do wszczęcia postępowania sądowego.
22. Wszystkie materiały autorskie są wyłączną własnośnią intelektualną Pracowni i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż realizacja kursu w ramach niniejszego regulaminu.

II. Informacje Dodatkowe
Informujemy, że na podstawie art. 4 pkt 11 RODO zapis na kurs oraz zatwierdzenie regulaminu uczestnictwa stanowi zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT? Edukacja i Rozwój Marta Hendzel z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruna 18/12, posiadającą NIP 521 208 85 22 oraz REGON 145846368, na potrzeby realizacji usługi lub informacji o usłudze edukacyjnej naszej firmy, będącej przedmiotem korespondencji.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy poinformować biuro Pracowni o rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Przypominamy także, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@okno.edu.pl – do administratora danych osobowych, którym jest PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT? Edukacja i Rozwój Marta Hendzel, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Bruna 18/12, posiadającą NIP 521 208 85 22 oraz REGON 145846368.