EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATEMATYKA

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATEMATYKA

INFORMACJE OGÓLNE

O egzaminie z matematyki:

Część matematyczna trwa 100 minut, odbywa się drugiego dnia całego egzaminu i jest w formie pisemnej. Jest tylko jeden poziom. Są dwie części: zadania zamknięte i zadania otwarte. Jest od 19 do 23 zadań. Do zdobycia są 32 punkty.

Zadania zamknięte dają 14-16 punktów, zadania otwarte 14-16 punktów.

Punktacja:

zadania zamknięte – 0-1 – nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek
zadania otwarte – 2, 3 lub 4 punkty – w zależności od złożoności zadania, nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek

Typy zadań:

zamknięte: zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie
otwarte: uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, a rozwiązanie zadania musi zawierać tok rozumowania, niezbędne rachunki, przekształcenia lub wnioski oraz pełną odpowiedź

Zagadnienia realizowane podczas kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty.

1. Liczby naturalne wymierne i niewymierne:

 • liczby pierwsze i złożone;

 • działania na liczbach naturalnych;

 • cechy podzielności, dzielenie z resztą;

 • NWW i NWD;

2. Liczby całkowite:

 • liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej;

 • działania na liczbach całkowitych;

 • wartość bezwzględna i jej interpretacja na osi liczbowej.

3. Ułamki zwykłe i dziesiętne:

 • ułamek jako część z całości, ułamki właściwe, niewłaściwe oraz liczby mieszane;

 • skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych;

 • ułamki okresowe, zaokrąglanie ułamków dziesiętnych;

 • działania na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie);

4. Procenty:

 • procent jak 1/100 całości;

 • obliczenia procentu liczby oraz liczby z procentu;

 • obliczenia procentowe w kontekście praktycznym (podwyżki, obniżki procentowe w tym wielokrotne, roztwory procentowe)

5. Potęgi i pierwiastki:

 • potęgowanie liczb całkowitych oraz ułamków;

 • działania na potęgach (mnożenie, dzielenie, potęgowanie potęg, notacja wykładnicza);

 • pierwiastki kwadratowe i sześcienne, szacowanie wartości pierwiastka;

 • działania na pierwiastkach (porównywanie, mnożenie, dzielenie)

 • wyłączanie liczby przed pierwiastek oraz włączanie liczby pod pierwiastek.

6. Wyrażenia algebraiczne:

 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną lub wieloma zmiennymi oraz obliczenie ich wartości liczbowej;

 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych i działania na nich (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, redukcja wyrazów podobnych).

7. Równania:

 • rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;

 • rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań w tym zadań w kontekście praktycznym (zagadnienia procentowe, geometryczne, fizyczne, np. prędkość, droga, czas)

8. Proporcjonalność prosta:

 • wielkości wprost proporcjonalne;

 • wyznaczanie wielkości wprost proporcjonalnych w zadaniach w kontekście praktycznym.

9. Geometria na płaszczyźnie:

 • własności figur płaskich (proste, kąty, odcinki, trójkąty, czworokąty, wielokąty w tym foremne);

 • twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta oraz czworokąta;

 • cechy przystawania trójkątów oraz nierówność trójkąta;

 • Twierdzenie Pitagorasa;

 • pola i obwody figur płaskich (trójkąt, prostokąt, kwadrat, romb, równoległobok, deltoid, trapez);

 • proste zadania na dowodzenie.

 • cięciwa, łuk, średnica oraz promień okręgu;

 • długość okręgu i pole koła, pole pierścienia kołowego.

10. Symetrie:

 • symetralna odcinka oraz dwusieczna kąta;

 • oś symetrii oraz figury osiowosymetryczne;

 • środek symetrii oraz figury środkowosymetryczne.

11. Oś liczbowa oraz układ współrzędnych:

 • zaznaczanie na osi liczbowej/w układzie współrzędnych zbioru punktów spełniających dany warunek;

 • obliczanie współrzędnych środka odcinka na podstawie współrzędnych jego końców lub końca odcinka na podstawie współrzędnych drugiego końca oraz środka;

 • obliczanie długości odcinka na podstawie współrzędnych jego końców;

12. Geometria przestrzenna:

 • graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule;

 • siatki graniastosłupów prostych oraz ostrosłupów;

 • objętość oraz pole powierzchni graniastosłupów oraz ostrosłupów.

13. Elementy statystyki opisowej:

 • interpretacja danych przedstawionych za pomocą tabeli, diagramu słupkowego, kołowego lub wykresu w układzie współrzędnych;

 • tworzenie diagramu słupkowego, kołowego lub wykresu w układzie współrzędnych za pomocą danych;

 • średnia arytmetyczna.

14. Zaawansowane metody zliczania:

 

 • stosowanie reguły mnożenia do zliczania par elementów o określonych własnościach;

 • stosowanie reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających rozważenia kilku przypadków, na przykład w zliczaniu liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5 i mających trzy różne cyfry.

15. Rachunek prawdopodobieństwa:

 • obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na rzucie dwiema kostkami lub losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem;

 • obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na losowaniu dwóch elementów bez zwracania.

 

ZAPISY: