EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

O egzaminie z języka polskiego:

Część z języka polskiego jest formie pisemnej, trwa 120 minut i dobywa się pierwszego dnia egzaminu. Jest tylko jeden poziom.

Test ma dwie części, gdzie zadania zorganizowane są wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu oraz propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

W sumie jest od 17 do 26 zadań, w tym zamkniętych 12-17, otwartych 5-9. Zamknięte około 30% całości, w sumie do zdobycia 40-53 punkty. Zadania: zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie, zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji, zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

Punktacja:

0-1 – nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek

Zagadnienia realizowane podczas kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty – język polski

 1. Rodzaje i gatunki literackie.
 2. Środki poetyckie.
 3. Analiza i interpretacja tekstów literackich.
 4. Fonetyka.
 5. Fleksja.
 6. Składnia.
 7. Słowotwórstwo.
 8. Słownictwo.
 9. Stylistyka.
 10. Ortografia i interpunkcja.
 11. Krótkie formy wypowiedzi (zaproszenie,
 12. ogłoszenie, dedykacja, życzenia, podziękowania).
 13. Długie formy wypowiedzi (m.in. opowiadanie, charakterystyka, wypowiedź o charakterze argumentacyjnym).
 14. Interpretacja dzieła sztuki (obraz, rzeźba, fotografia, grafika).
 15. Powtórzenie lektur obowiązkowych.
 16. Gatunki dziennikarskie (reportaż, wywiad, artykuł, felieton) oraz teksty współczesnej kultury popularnej (np. film, piosenka, komiks).

Opracowała: Kinga Samsel dla Pracowni z Oknem na Świat

ZAPISY: