EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

O egzaminie z języka polskiego:

Część z języka polskiego jest w formie pisemnej, trwa 120 minut i odbywa się pierwszego dnia egzaminu.
Jest tylko jeden poziom.

Zadania egzaminacyjne dotyczą dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu. Poza tym uczeń ma do wyboru dwa tematy wypracowań, z których będzie musiał wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 słów.

W sumie jest od 17 do 26 zadań, w tym 12-17 zamkniętych i 5-9 otwartych. Zadania zamknięte stanowią około 30% całości testu, w sumie do zdobycia jest od 40 do 53 punktów. 

Punktacja:
0-1 – nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek

Rodzaje zadań:
– zadania wielokrotnego wyboru , 
– zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie,
– zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami,
– zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia
  różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji,
– zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

Zagadnienia realizowane podczas kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty – język polski

 1. Rodzaje i gatunki literackie.
 2. Środki poetyckie.
 3. Analiza i interpretacja tekstów literackich.
 4. Fonetyka.
 5. Fleksja.
 6. Składnia.
 7. Słowotwórstwo.
 8. Słownictwo.
 9. Stylistyka.
 10. Ortografia i interpunkcja.
 11. Krótkie formy wypowiedzi (zaproszenie).
 12. Ogłoszenie, dedykacja, życzenia, podziękowania).
 13. Długie formy wypowiedzi (m.in. opowiadanie, charakterystyka, wypowiedź o charakterze argumentacyjnym).
 14. Interpretacja dzieła sztuki (obraz, rzeźba, fotografia, grafika).
 15. Powtórzenie lektur obowiązkowych.
 16. Gatunki dziennikarskie (reportaż, wywiad, artykuł, felieton) oraz teksty współczesnej kultury popularnej (np. film, piosenka, komiks).

ZAPISY: