EGZAMIN theessayclub.com ÓSMOKLASISTY

JĘZYK ANGIELSKI

 

https://chiefessays.net/

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK ANGIELSKI

INFORMACJE OGÓLNE

O egzaminie z języka angielskiego:

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie wybierają język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Poziom języka to A2 plus i B1 ze słuchania.

Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Nie ma egzaminu ustnego. Część językowa trwa 90 minut i odbywa się trzeciego dnia egzaminu.

Grammar set 1:
Articles: A/An/The

Plural- liczba mnoga There’s/There’re It/They jako podmiot

Grammar set 2:
Countable and Uncountable Nouns- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne A lot/ many/ much/ a few/ a little
Possessive ’s- forma dzierżawcza

Grammar set 3:
Linking Words- spójniki

Demonstrative Pronouns- zaimki wskazujące

Indefinite Pronouns- zaimki nieokreślone Grammar set 4:

Present Simple Present Continuous Tryb rozkazujacy Let/ Let’s

Grammar set 5: Past Simple

Past Continuous

Used to Grammar set 6:

Present Perfect
Present Perfect vs Past Simple Past Perfect

Grammar set 7: Future Forms

Future Time Clauses Grammar set 8:

Conditionals 0, 1, 2 – zdania warunkowe typu 0, 1, 2 Grammar set 9:

Modal Verbs – czasowniki modalne Can
Would like to 

Grammar set 10:
Comparison of Adjectives and Adverbs – stopniowanie przymiotników i przysłówków Such/So
Too/Enough

Grammar set 11:
Pronouns: personal, possessive, reflexive, impersonal Each other

Grammar set 12:
Reported speech – mowa zależna

Grammar set 13:
Indirect Questions

Verb Patterns Grammar set 14:

Passive Voice – strona bierna

Defining Relative Clauses Grammar set 15:

Phrasal Verbs Grammar set 16:

Prepositions

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: email, list prywatny, pocztówka, notatka, ogłoszenie, zaprosze- nie, wpis na blogu.

ZAPISY: