Egzamin ósmoklasisty – język angielski

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK ANGIELSKI

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK ANGIELSKI

INFORMACJE OGÓLNE

O egzaminie z języka angielskiego:

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie wybierają język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Poziom języka to A2 plus i B1 ze słuchania.

Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Nie ma egzaminu ustnego. Część językowa trwa 90 minut i odbywa się trzeciego dnia egzaminu.

Egzamin składa się z 5 części: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, gramatyka, język komunikacyjny.

W sumie jest od 12 do 15 zadań. Można zdobyć maksymalnie 55 punktów.

Punktacja:
0-1 – nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek

Rodzaje zadań:
– zadania zamknięte np. wielokrotnego wyboru,
– zadania otwarte np. z luką do samodzielnego wpisania,
– zadania wymagające krótkiej wypowiedzi np. odpowiedź jednym zdaniem do tekstu czytanego

Grammar set 1:
Articles: A/An/The
Plural- liczba mnoga There’s/There’re It/They jako podmiot

Grammar set 2:
Countable and Uncountable Nouns- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne A lot/ many/ much/ a few/ a little
Possessive ?s- forma dzierz?awcza

Grammar set 3:
Linking Words – spo?jniki
Demonstrative Pronouns – zaimki wskazuja?ce
Indefinite Pronouns- zaimki nieokres?lone

Grammar set 4:
Present Simple Present Continuous Tryb rozkazujący Let/ Let’s

Grammar set 5:
Past Simple
Past Continuous
Used to

Grammar set 6:
Present Perfect
Present Perfect vs Past Simple
Past Perfect

Grammar set 7:
Future Forms
Future Time Clauses

Grammar set 8:
Conditionals 0, 1, 2 – zdania warunkowe typu 0, 1, 2

Grammar set 9:
Modal Verbs – czasowniki modalne Can
Would like to

 

Grammar set 10:
Comparison of Adjectives and Adverbs – stopniowanie przymiotniko?w i przysło?wko?w Such/So
Too/Enough

Grammar set 11:
Pronouns: personal, possessive, reflexive, impersonal Each other

Grammar set 12:
Reported speech – mowa zalez?na

Grammar set 13:
Indirect Questions
Verb Patterns

Grammar set 14:
Passive Voice – strona bierna
Defining Relative Clauses

Grammar set 15:
Phrasal Verbs

Grammar set 16:
Prepositions

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: email, list prywatny, poczto?wka, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wpis na blogu.

ZAPISY: